15.03.2013 | Lausunnot

HE 9/2013 vp eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Yleistä

SAMOK pitää kannatettavina ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteita ammattikorkeakoulujen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamisesta sekä rakenteellisen kehittämisen vauhdittamisesta. Esitetyt lakimuutokset tukevat uudistuksen tavoitteita osin, mutta uudistus jää esitetyillä muutoksilla puutteelliseksi. SAMOK pitää välttämättömänä uudistuksen toisen vaiheen toteuttamista pikaisesti siirtämällä rahoitusvastuu ammattikorkeakouluista kunnilta kokonaan valtiolle ja antamalla ammattikorkeakouluille itsenäinen oikeushenkilöasema.

SAMOK näkee esitetyn rahoitusmallin erinomaisena uudistuksena nykytilaan verrattuna. Mallin jatkokehittämisessä on kuitenkin tärkeää löytää keinoja mitata tutkimus- ja kehitystoiminnan ja opetuksen integraatiota sekä laadullista työllistymistä. Valmistuneiden työllisten painoarvoa rahoituksessa voidaan kasvattaa, kun saadaan luotettavaa tietoa työllistymisen laadusta – eli siitä työllistyvätkö valmistuneet koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Työllistymisen laadun mittaaminen antaisi ammattikorkeakouluille lisäksi uuden luotettavan tavan arvioida koulutustarjontaa suhteessa työvoimatarpeeseen. Koulutusvastuun myötä lisääntyvän autonomian vuoksi myös ammattikorkeakoulujen oma vastuu tutkintojen työelämärelevanssista kasvaa.

Uudistuksen toisen vaiheen yhteydessä SAMOK pitää ensiarvoisen tärkeänä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön edustuksen turvaamista kaikilla ammattikorkeakoulun hallinnon tasoilla. Itsenäisinä oikeushenkilöinä toimivien ammattikorkeakoulujen hallituksissa pitää olla edustus ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, henkilöstön ja johdon lisäksi myös alueelta sekä ammattikorkeakoulun koulutusaloja edustavasta työelämästä.
SAMOK on pettynyt siihen, ettei opiskelijakunnan asemaan olla esittämässä muutosta. SAMOK pitää tarpeellisena opiskelijakuntapykälän muuttamista vastaamaan sisällöltään yliopistolain ylioppilaskuntapykälää. Automaatiojäsenyys antaa kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa ammattikorkeakouluyhteisön toimintaan. Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseksi jäsenmaksun yhteydessä kerättävä vakuutusluontoinen terveydenhoitomaksu mahdollistaisi YTHS:n palveluiden ulottamisen myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Tämä olisi paras tapa tasoittaa ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden välisiä terveyseroja. Paras aika muutokselle on samassa yhteydessä, kun ammattikorkeakoulut saavat itsenäisen oikeushenkilöaseman. Silloin opiskelijakunnasta tulee osa autonomisen korkeakoulun hallintoa.

Yksityiskohtaiset kommentit

Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

4 § Ammattikorkeakoulun tehtävät

SAMOK pitää ammatillisen opettajankoulutuksen sääntelyn kumoamista 4 §:stä perusteltuna, koska oikeudesta järjestää ammatillista opettajankoulutusta on jatkossa tarkoitus määrätä toimiluvassa.

6 § Ammattikorkeakoulun toimilupa

SAMOKin näkemyksen mukaan 6 §:ään tehtävät tarkennukset toimiluvan hakijan taloudellisista ja toiminnallisista edellytyksistä ammattikorkeakoulun tehtävien järjestämiseen ovat tarpeen erityisesti huomioiden ammattikorkeakouluille asetetut säästöpaineet. Tervetullutta kehitystä on mahdollisuus siihen, että valtioneuvosto voi jatkossa muuttaa toimilupaa myös muuten kuin peruuttamalla sen kokonaan tai osittain, sillä tämä mahdollistaa myös koulutustehtävän laajentamisen tarvittaessa nykyistä helpommin.

7 § Koulutustehtävä

SAMOK on tyytyväinen koulutustehtävän sääntelyyn ammattikorkeakoulun toimiluvassa, sillä tämä lisää ammattikorkeakoulujen autonomiaa suhteessa nykytilaan.

15 § Opetuskieli

Opetus- ja tutkintokielen sääntelyn siirtäminen laista toimilupaan on SAMOKin näkemyksen mukaan kannatettava muutos.

17 § Ammattikorkeakoulussa annettava opetus

SAMOK pitää täydennystä ammatillisen opettajankoulutuksen osalta perusteltuna. SAMOK näkee kuitenkin avoimen ammattikorkeakoulutuksen ja erillisten opintojen sisällön rajaamisen pelkästään tutkinnon osiin liian rajoittavana. SAMOK pitää tärkeänä, että ammattikorkeakoulu voisi tarjota avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä täydennyskoulutuksessa myös muita kuin tutkinnon osia, mikäli tällaiselle koulutukselle on kysyntää ja ammattikorkeakoululla on koulutusten järjestämiseen tarvittavaa osaamista.

19 § Opetussuunnitelmat ja opintojen pituus

SAMOK kannattaa lämpimästi ammattikorkeakoulun autonomian laajentamista opetussuunnitelmista päätettäessä. Tämä mahdollistaa aiempaa nopeamman reagoinnin rakennemuutoksiin sekä joustavoittaa opintojen järjestämistä, kun opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusohjelmapäätöksistä luovutaan. SAMOK pitää myös hyvänä asetuksesta lakiin nostettua ammattikorkeakoulujen velvoitetta järjestää opinnot siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa määräajassa.

20 § Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Ammatillisen opettajankoulutuksen kelpoisuusvaatimukset on perusteltua lisätä ammattikorkeakoululakiin, kun erillinen laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta kumotaan.

24 § Opiskeluoikeus

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskeluoikeussääntely on perusteltua lisätä ammattikorkeakoululakiin, kun erillinen laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta kumotaan.

Voimaantulosäännökset

SAMOK pitää esitettyä kahden vuoden määräaikaista toimilupaa riittävänä aikana toiminnan uudelleen järjestelyyn. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on kuitenkin toivottavaa, että määräaikaisen toimiluvan myöntämisen yhteydessä osoitetaan selkeät vaatimukset, jotka täyttämällä toimilupa voidaan vakinaistaa. Opiskelijoiden aseman turvaamiseksi pysyvän toimiluvan saavat ammattikorkeakoulut tulee velvoittaa antamaan tarvittaessa opinto-oikeus toimiluvan menettävissä ammattikorkeakouluissa kirjoilla olevilla opiskelijoille.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta

26 § Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat

Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnan määräytyminen jatkossa tuloksellisuuden ja laadun huomioivin laskennallisin perustein opiskelijamäärän sijaan on valtava muutos, johon SAMOK suhtautuu positiivisesti. SAMOK pitää erityisesti opintoprosessin sujuvuuden mittaamista suoritettujen opintopisteiden perusteella tärkeänä uudistuksena, jonka tulee johtaa opintojen joustavuuden lisääntymiseen, opintotarjonnan paranemiseen ja monimuotoisen opiskelun sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulut eivät voi SAMOKin näkemyksen mukaan menestyä uudella rahoitusmallilla ilman opintoprosessien perusteellista uudistamista, opiskelijalähtöisen oppimiskulttuurin kehittämistä sekä tukipalveluiden laadun ja tarkoituksenmukaisuuden systemaattista parantamista.

Suoritettujen tutkintojen merkittävä painoarvo rahoitusmallissa sekä kolmen vuoden keskiarvojen käyttäminen luovat rahoitusmalliin vakautta ja ennakoitavuutta, joten erillinen nykyisen kaltainen opiskelijamäärään pohjautuva perusrahoitus on SAMOKin näkemyksen mukaan jatkossa tarpeeton.

SAMOK kannattaa tutkimus- ja kehitystyön huomioimista rahoitusmallissa, sillä aiemmin ammattikorkeakouluille ei ole osoitettu resursseja tutkimus- ja kehitystyöhön, vaikka se onkin ollut niiden lakisääteisenä tehtävänä. SAMOK pitää kuitenkin tutkimus- ja kehitystyön sekä opetuksen tiivistä integraatiota välttämättömänä edellytyksenä ammattikorkeakoulun laadukkaalle toiminnalle. Jatkossa on syytä luoda luotettavia mittareita, joilla voidaan arvioida opetuksen ja tutkimus- ja kehitystyön integraatiota ja ulottaa tämä myös osaksi rahoitusmallia.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Mikko Valtonen                               Jani Hyppänen

puheenjohtaja                                 pääsihteeri

Lisätietoja                  asiantuntija Mikko Vieltojärvi, 050 389 1014, [email protected]