25.05.2021 | Blogi

”Kirjekurssilla sairaanhoitajaksi”

SAMOK ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat toteuttivat yhdessä keväällä 2021 etäopiskelukyselyn (myöhemmin kysely) amk-opiskelijoille heidän kokemuksistaan vuoden kestäneeltä pandemia-ajalta. Kyselyyn vastasi 7341 opiskelijaa 19 ammattikorkeakoulusta. Vastausprosentti oli 5,8%. Kysely toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Alex Palm

Alex penkillä.

 

Etäopiskelukyselyn vastaajista 36,8% kokee pandemia-ajan hidastavan opintojen etenemistä. Opintojensa loppupäässä olevat opiskelijat (aloittanut 2019 tai ennen) kokivat näin pandemia-aikana aloittavia enemmän. Toki tästä ja avovastauksista voi ehkä päätellä, että opintonsa pandemia-aikana aloittavilla harvemmin on vertailukohtaa opintojen “normaaliin” suoritustahtiin.  Myös harjoittelujaksot ovat olleet osallisenä opintojen etenemisen hidastumiseen: Noin puolilla niistä, joilla harjoittelujakso on ollut ajankohtainen, se on joko peruuntunut tai toteutettu poikkeavalla tavalla.

Niistä vastaajista, jotka kokivat vaikeuksia jaksamisessaan tai opiskelumotivaatiossaan, lähes kaksi kolmasosaa (66 %) kokivat opintojensa etenemisen hidastuneen. Nyt onkin tärkeää tunnistaa ja tavoittaa ne opiskelijat, jotka kokevat pandemia-ajan raskaimmin. Vaikka olemme toivottavasti pandemian kohdalla jo voiton puolella, eivät sen aikana kasautuneet ongelmat tule katoamaan hetkessä.

Lähes puolet (49,9 %) kyselyyn vastanneista koki, että itsenäisten opintojen määrä pandemia-aikana suhteessa järjestettyyn opetukseen on ollut liian suuri. Luentoja on korvattu itsenäisillä tehtävillä, opintoihin ei ole ollut tarjolla tarpeeksi ohjausta ja tukea, kurssien työmäärät vaihtelevat ja ryhmätöiden tekeminen on vaikeutunut. Nekin, jotka kokivat itsenäisten opintojen määrän sopivaksi (46,8 %), tunnistivat työmäärän kuormittavammaksi verrattuna aikaisempaan vuorovaikutuksen puuttuessa ja opiskelumotivaation laskiessa.

“Minusta tuntuu, että opiskelen itselleni tällä hetkellä ammattia googlesta.”

Opintojen painottuessa itsenäiseen (kotona) opiskeluun korostuu opiskelijoiden valmiudet itseohjautuvuuteen. Vaikka valtaosa tuntee opiskeluvalmiuksiensa olevan vähintään riittävällä tasolla (66,6 %), tunnistaa iso osa haasteita oman työnsä johtamisessa. Kun opiskelulle ei usein ole kotona erikseen allokoitua paikkaa, on vaikeampi asennoitua tehokkaaseen ajankäyttöön ja välttää häiriötekijöitä. Kun aikaisemmin on edes voinut mennä kirjastoon tai kahvilaan opiskelemaan, on sekin nyt ollut suuren osan ajasta mahdotonta. 

Kampuksille kaipuu on yleisintä opintonsa alkupäässä olevilla, jotka eivät välttämättä ole vielä edes nähneet samalla vuosikurssilla olevia. Ammattikorkeakouluopintoihin on myös hakeuduttu juuri käytännönläheisemmän opiskelun toivossa, mitä pandemia-ajan opinnot eivät ole vastanneet.

”Kaikki kurssit tuntuvat enemmän isolta näyttötyöltä, joissa opiskelijan tehtävä on osoittaa omaa osaamista palautettavien tehtävien avulla.”

Kolikon toinen puoli ovat opiskelijat, jotka sanovat pandemia-ajan “etäilyn” mahdollistavan heille paremmin esimerkiksi työn ja/tai perhe-elämän yhteensovittamisen. Osa vastaajista taas tuo ilmi, että etäopinnot ovat pakottaneet harjoittelemaan aikatauluttamista ja itsensä johtamista, näin oppien niissä paremmiksi. Osalle päivittäinen matkustelu ja hyppytunnit ovat aikaisemmin aiheuttaneet merkittävän aikaresurssikadon, jonka etäaika on korjannut. 

Onkin äärimmäisen tärkeää tunnistaa erilaiset oppimistyylit ja elämäntilanteet pandemia-ajan jälkeenkin, ja näin mahdollistaa joustavat opiskelijalähtöiset tavat suorittaa opintoja jatkossakin.

Etäopiskelun tuloksiin voit tutustua tarkemmin täällä.

 

Alex Palm
hallituksen jäsen