I genomsnitt 34 % av yrkeshögskolestuderandena hör till en studerandekår – en undersökningen om studerandekårerna har publicerats

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK har tagit fram en undersökningen om studerandekårernas verksamhet som bygger på enkätdata som samlades in hösten 2023. I undersökningen sammanställs nyckeltal om studerandekårernas verksamhet, från antalet anställda till omsättning och medlemskap i intressegrupper. Den visar också hur verksamheten finansieras, vilka slags medlemsförmåner som erbjuds och vilken typ av påverkansarbete studentkårerna bedriver.

Studerandekårernas omsättning varierar från mindre än 100 000 till nästan en halv miljon euro. Deras intäkter kommer huvudsakligen från medlemsavgifter, finansiering från yrkeshögskolan (antingen från ett allmänt bidrag eller från köpta tjänster som samordning av studenthandledarverksamheten) och, i ett litet antal fall, från separat affärsverksamhet.

Det genomsnittliga antalet avlönad personal i studerandekårerna är drygt tre, eller 2,5 årsverken. I genomsnitt är 34% av de studerande inom yrkeshögskolan medlemmar i en studerandekår. Studerandekårernas inflytande är koncentrerat till den egna högskolan, men också till lokala studentbostadssammanslutningar och Studenternas hälsovårdsstiftelse
(SHVS) serviceområden.

Undersökningen genomfördes inom ramen för SAMOK-projektet SAMOK som stöddar studerandekårerna och finansierades av undervisnings- och kulturministeriet. Nästan alla studerandekårer vid yrkeshögskolor svarade på enkäten.

Läs mer om resultaten av undersökningen här.

För mer information, vänligen kontakta

Vellu Taskila
Verksamhetsledare
044 238 5384
[email protected]