Inkomst- och förmånssystem för studerande

En tillräcklig inkomst för studerande är en förutsättning för deras välbefinnande. En tillräcklig inkomst kan säkerställa att studerande kan koncentrera sig på sina studier och ta sin examen i tid.

De allra flesta studerande använder sig av studiestödssystemet under sin studietid. Det nuvarande systemet består av studiepenning och studielån. Dessutom har studerande rätt till bostadsbidrag. Studiestödet har varit otillräckligt under lång tid, och nedskärningarna av studiestödet 2017 har ytterligare minskat dess omfattning. Under 2017 minskade antalet månader med studiestöd, andelen studiepenning minskade och andelen lån ökades. För närvarande lever studerande som enbart har studiestöd på gränsen till fattigdom.

SAMOK strävar efter att främja en höjning av nivån på studiestödet och avskaffande av betoningen på lån genom ett synligt och aktivt påverkansarbete på beslutsfattarmöten och i olika arbetsgrupper. SAMOK samarbetar aktivt med bl.a. Folkpensionsanstalten och andra studerandeorganisationer för att främja en tillräcklig nivå på studiestödet.

Arbetet med att påverka de studerandes utkomst fokuserar inte enbart på studiestöd, eftersom det finns en mångsidig studerandepopulation som också är beroende av andra förmånssystem. Förutom studiestöd och bostadsbidrag tar SAMOK i sitt påverkansarbete också hänsyn till andra former av studiefinansiering, såsom arbetsmarknadsstöd, utkomststöd, förmåner för studerande med familj, vuxenutbildningsstöd och sjukdagpenning.

Våra sakkunniga på området:
Erica Alaluusua

Erica Alaluusua

SOCIALPOLITISK SAKKUNNIG

040 773 1854
[email protected]

Studerandenas utkomst och förmånssystem, boende