26.03.2021 | SAMOK viestii, Uutiset

Puheenjohtajan puhe: Arenen 25-vuotisjuhlakokous 26.3.2021

Hyvät rehtorit, opiskelijat ja muut ammattikorkeakoulutuksen ystävät. On suuri kunnia päästä tänään puhumaan kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden äänellä ja juhlistamaan yhdessä 25-vuotista, varsin menestyksekästä taivalta, jota olemme hyvässä yhteistyössä saaneet kulkea.

Suomalainen ammattikorkeakoulutus on maailman parasta. Laadukas ja alati kehittyvä ammattikorkeakoulutus on yhteiskunnallisesti arvostettua ja tunnustettua. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan sukupolvien välinen yhdenvertaisuus. Koulutus on saavutettavaa elämän ja työuran kaikissa vaiheissa. 

25 vuotta suomalainen ammattikorkeakoulutus on kehittynyt ja kehittänyt sekä luonut aktiivisesti uutta. Se on kehittynyt nykyiseen muotoonsa, tehnyt tutkimus, kehittämis ja innovaatiotoimintaa työelämän parantamiseksi ja luonut uudenlaisia tapoja oppia, opiskella ja korkeakouluttautua. Suomalainen ammattikorkeakoulutus on kiinnostavaa, työllistävää ja arvostettua jo nykyisellään, mutta sen hienous on siinä, että tiedostamme, ettei se koskaan ole valmis. Ammattikorkeakoulut ymmärtävät kehittyvää ja digitalisoituvaa maailmaa sekä työelämää, ja siihen me olemme tulleet vastaamaan sekä suomalaisille että kansainvälisille työmarkkinoille – ja vastaamme varmasti tulevaisuudessakin, kun jatkamme samaa kehityskulkua kuin tähänkin saakka.

Ammattikorkeakoulutuksen luomat uudet ratkaisut ja innovaatiot tekevät Suomesta elinvoimaisen, vahvistavat ihmisten hyvinvointia ja synnyttävät uusia kestävän kehityksen ratkaisuja. Ammattikorkeakoulutuksella on tärkeä rooli väestön osaamisen vahvistamisessa, kansainvälisen yhteistyön kehittäjänä ja osana eurooppalaista korkeakouluyhteisöä. Ammattikorkeakoulutusta järjestetään molemmilla virallisilla kielillä. Suomen ammattikorkeakoulut ovat yhteisöjä, joiden kaikkia jäseniä osallistetaan toiminnan ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseen sekä päätöksentekoon. Suomalaisessa ammattikorkeakoulutuksessa korostuu työelämäyhteistyö sekä ratkaisukeskeinen ote työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin. Kansainvälisyys on osa kaikkien korkeakouluyhteisön jäsenten arkea. 

Ammattikorkeakoulutus on työelämälähtöistä ja selkeä osa suomalaista työelämää. Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllisyysluvut kertovat, että koulutuksellemme on selkeä tarve. Ammattikorkeakoulutus perustuu osaamiseen ja kykyyn sen tunnistamiseen. Oppiminen tapahtuu tasapuolisesti työelämässä, työelämälähtöisissä projekteissa, sekä perinteisissä oppimisympäristöissä, ja näiden tuoma tietotaito antaa parhaat mahdolliset eväät työelämään. Ammattikorkeakouluopiskelijoille annetaan todellisia mahdollisuuksia myös itse kehittää ja kehittyä, ja sen tuloksia ollaankin nähty SAMOKin ja Arenen yhteisen hackathonin ideoinnin tuloksissa monipuolisesti erilaisista aiheista. Opiskelijoilla on ideoita, ajatuksia ja näkemyksiä nykyisyydestä sekä tulevaisuudesta – näitä tulee korostaa ja niille antaa mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Opiskelijat osallistuvat koulutuksen kehittämiseen ja heidän monipuoliset, yksilölliset tarpeensa sekä uusin teknologia ja pedagogiikka on huomioitu opetuksessa ja opetusmenetelmissä. Tutkintokoulutus on opiskelijalle maksutonta ja yhdenvertaisuus on huomioitu korkeakoulutuksen rakenteissa ja toiminnassa. Korkeakouluissa opiskelevat ja niistä valmistuvat edustavat koko väestön monimuotoisuutta ja sosiaalista kirjoa.
Opiskelijoiden erilaisten elämäntilanteiden sekä aliedustettujen ryhmien tarpeiden huomioiminen on keskeinen osa ammattikorkeakoulutuksen kehittämistä. 

Ammattikorkeakoulutus on parantanut ja laajentanut mahdollisuuksia ihan jokaiselle hakeutua korkeakoulutuksen pariin. Opiskelijajoukkomme on monimuotoinen etniseltä-, sosioekonomiselta- ja koulutustaustaltaan sekä ikähaarukaltaan ja vaikka maailma ei ole valmis tämän osalta, niin näytämme jo esimerkillisesti sen, että jokaisella on mahdollisuus korkeakoulutukseen taustoistaan riippumatta. Ammattikorkeakoulut keskittyvät saavutettavuuteen, mahdollisuuksiin ja tasavertaisuuteen. Tästä kertovat monipuoliset koulutuksen järjestämistavat aina perinteisestä päivä- ja lähiopetuksesta monimuoto- ja verkkototeutuksiin. Kulunut vuosi on korostanut verkko-opetusta ja siihen tarvittavia taitoja entisestään, mutta myös jatkossa on pystyttävä turvaamaan jokaiselle yksilölle paras tapa oppia. Mahdollistetaan siis lähiopetus ammattikoulusta suoraan korkeakoulutuksen pariin siirtyneelle, verkko-opetus perheelliselle, ja monimuotototeutus töiden ohessa opiskeleville jatkossakin ja pyritään entisestään löytämään tapoja yksilöllisemmin pohditun ja harkitun opintopolun löytymiselle.

Yhteiskunta sekä korkeakouluyhteisö huolehtivat opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä opiskelukyvystä kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Sosiaaliturvajärjestelmä huomioi opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet, mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun, jatkuvan oppimisen sekä työn ja opiskelun yhdistämisen.

Kulunut vuosi on korostanut opiskelijoiden tarvetta tukeen, ohjaukseen, sosiaaliseen oppimiseen ja erilaisiin opetustapoihin. Edelleen vallitseva tilanne vaatii meiltä kaikilta tekoja tilanteen ratkaisemiseksi ja minulla on vahva usko siihen, että ammattikorkeakouluyhteisö yhdessä pystyy ratkaisemaan myös pinnalla olevat kysymykset ja ongelmat, kunhan myös yhteiskunnan tukea löytyy. Autetaan siis opiskelijoita tarvittaessa ja mahdollistetaan tarvittava ohjaus opetuksen tueksi. Meillä kaikilla on kuitenkin yhteinen tavoite siitä, että voimme saada parhaita ammattilaisia työkykyisenä näyttämään kyntensä työelämään.

Ammattikorkeakoulut ovat yhteisöjä, joissa kaikki ovat yhdenvertaisessa asemassa sekä opettajien ja opiskelijoiden yhteys on aidosti välitöntä. Ammattikorkeakoulut ovat yhteisöjä, joissa opiskelijat voivat keskustella johtoportaan kanssa ja vuorovaikutusta käydään aktiivisesti opiskelijakuntien ja rehtorien välillä. Ammattikorkeakoulut ovat yhteisöjä, joissa on karsittu turhat norsunluutornit ja joilla on aito halu yhdessä kehittyä ja kehittää. 

Viimeiset 25 vuotta olemme saaneet tehdä äärimmäisen hyvää yhteistyötä ja kysyinkin vanhoilta puheenjohtajiltamme, olisiko heillä jotain, mitä toivoisivat tässä puheessa mainittavan. Mainitut muistot olivat lämpimiä ja liittyivät siihen aktiiviseen ja välittömään yhteistyöhön mitä opiskelijakunnat ja rehtorit, sekä SAMOK ja Arene ovat yhdessä tehneet. Suomalainen Ammattikorkeakoulutus ei ole varmasti koskaan valmis, mutta se on silti jo nyt maailman parasta. Ollaan siis yhdessä ylpeitä tästä koulutuksesta, rakentamastamme yhteisöstä ja jatketaan myös tulevat 25 vuotta samalla tavalla – katsoen yhdessä tulevaisuuteen.

Lämpimät onnittelut 25-vuotiaalle Arenelle Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n, ja kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden puolesta. Kiitos.

 

Oona Löytänen

Puheenjohtaja