14.10.2011 | Lausunnot

Lausunto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 2011−2016

SAMOK on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriölle Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011−2016. Allaolevat kommentit ovat yleisiä havaintoja suunnitelmasta. Lausunto löytyy kokonaisuudessaan liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.

SAMOKin kommentteja kehittämissuunnitelmasta kokonaisuudessaan:

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kannalta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2011−2016 on pääsääntöisesti hyvä ja kehittämisen painopisteet ovat oikeat.

SAMOK näkee, että mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu parhaiten maksuttoman koulutuksen kautta. On osa globaalia vastuuta tarjota maksuton koulutus kaikille opiskelijoille tasavertaisesti. Koulutuksen tulee olla kaikkien saatavilla sosioekonomisesta taustasta tai kansalaisuudesta riippumatta.

Koulutuspolitiikan yksi keskeisimmistä tavoitteista on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Koulutustarjontaa on suunnattava työelämän tarpeiden mukaisesti. Muutokset koulutuksen sisältöön ja määrään pitää tehdä työmarkkinoiden muutostarpeen perusteella, ei koulutusjärjestelmältä vaadittujen säästöjen pohjalta. On älyllisesti epärehellistä tarjota koulutusta siellä, missä ei ole mahdollisuuksia työllistyä tai hyödyntää saamaansa osaamista alalla. Tutkintokeskeisyyden sijaan tulisi painottaa koulutuksen tuottamaa osaamista. Tätä näkemystä tukee elinikäinen oppiminen, mikä on tärkeä toimenpide osana Suomi – maailman osaavin kansa 2020 -projektia. SAMOK kiittää elinikäisen oppimisen saamaa huomiota ja painottaa sen olevan tärkeä periaate kansan osaamistason nostamisen ja koulutusjärjestelmän tehokkuuden kannalta.

Erityishuomion kiinnittäminen maahanmuuttajien koulutukseen pääsyyn ja siten osaltaan syrjäytymisen ehkäisemiseen saavat kiitosta. SAMOK haluaa kuitenkin muistuttaa, että koulutuksessa hankittujen valmiuksien on annettava aito mahdollisuus toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Myös demokratiakasvatuksen kehittäminen oppilaitoksissa ja sitä kautta saatavien kansalaisyhteiskuntaan osallistumiseen tarvittavien tietojen ja taitojen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuutta tulee parantaa siten, että kaikki ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat kuuluvat opiskelijakuntaan.

SAMOK on erittäin tyytyväinen ammattikorkeakoulu-uudistuksen toteuttamisesta ja on pääsääntöisesti samoilla linjoilla kehittämissuunnitelman toimenpiteiden kanssa. Suurin huoli kohdistuu siihen, voidaanko uudistus toteuttaa onnistuneesti ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallista vastuuta tukien, kun ammattikorkeakouluille asetetut säästöpaineet ovat suuret.

SAMOK katsoo, että työuria on pidennettävä hallitusohjelman mukaisesti alusta, keskeltä ja lopusta. SAMOK haluaa nostaa esille, että vertailussa muihin OECD-maihin unohdetaan liian usein se, että Suomessa käydään töissä opintojen ohessa muita OECD-maita enemmän ja työura alkaa faktisesti jo paljon ennen korkeakouluopintojen aloittamista. Jotta opinnot olisi mahdollista suorittaa nopeammin ja täysipäiväisesti, SAMOK katsoo, että opintojen joustavuutta ja koulutusorganisaatioiden sisällä liikkumista tulee helpottaa ja opintotuki on sidottava indeksiin, vaikka taloustilanne heikentyisikin merkittävästi.

Kehittämissuunnitelman haasteena on SAMOKin mielestä taloudellisiin resursseihin nähden ylimitoitetut tavoitteet. SAMOK vaatii, että suunnitelmakaudella tehdään laajaa ministeriöiden välistä yhteistyötä, jotta tavoitteet saadaan parhaiten toteutettua. SAMOK haluaa myös huomauttaa, että eri hallinnonalojen toimenpiteillä tulee olla yhtenäiset suuntaviivat.

Lisätietoja

asiantuntija Mikko Vieltojärvi, 050 389 1014, [email protected]
asiantuntija Veli-Matti Taskila, 050 389 1013, [email protected]
asiantuntija Pauliina Savola, 050 389 1012, [email protected]
asiantuntija Antti Hallia, 050 389 1011, [email protected]