22.03.2013 | Lausunnot

Lausunto ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamista

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisia tehtäviä varten;

SAMOK pitää perusteluissa mainittua vaatimusta opettajien ja opiskelijoiden tki-toimintaan osallistumisen kuvaamisesta äärimmäisen tärkeänä. SAMOK näkee tutkimus- ja kehitystyön sekä koulutustoiminnan suhteen kuvaavan erinomaisella tavalla ammattikorkeakoulun profiloitumista sekä aluevaikuttavuutta. SAMOK korostaa opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksien ammattikorkeakoulun toimialueella kuvaavan hyvin alueellista ammattikorkeakoulutuksen kysyntää. Tällä hetkellä varsinkin kansainvälisten opiskelijoiden on monin paikoin hyvin haastavaa löytää harjoittelupaikkoja. Myös sosiaali- ja terveysalan harjoittelukäytänteiden tarkistamiselle olisi tarvetta, sillä monissa tapauksissa opiskelijoille koituu huomattavia kustannuksia toiselle paikkakunnalle kulkemisesta ja toisen asunnon vuokrasta.

SAMOK näkee ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuuden ilmenevän ennen kaikkea tki-toiminnan kautta. Ammattikorkeakoulun tki-toiminnan vaikuttavuus ilmenee esimerkiksi alueen yritysten kanssa tehtävän yhteistyön ja aluekehitystä tukevan tki-profiilin kautta. Tätä toimilupahakemuksessa tulisi pystyä avaamaan.

Haettava koulutusvastuu tutkinnoittain ja tutkintonimikkeittäin ja toiminnan suunniteltu laajuus;

SAMOK pitää haettavan koulutusvastuun ja toiminnan suunnitellun laajuuden perusteluja hyvinä. SAMOK pitää kuitenkin välttämättömänä nykyisten koulutusvastuiden karsimista, joten perusteluissa pitäisi huomioida myös yhteistyö muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. SAMOKin näkemyksen mukaan koulutustarjonnan mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus voidaan toteuttaa laadukkaasti vain alakohtaisten koulutusvastuiden vaihtamisella ammattikorkeakoulujen kesken. Lisäksi koulutusvastuiden jakamisessa pitää huomioida myös muiden koulutuksen järjestäjien (erityisesti yliopistojen ja ammatillisen toiseen asteen) alueella tarjoama koulutus.

Ammattikorkeakoulun toimintaan käytettävissä olevat tilat ja niihin liittyvät strategiset suunnitelmat;

SAMOK on tyytyväinen ammattikorkeakoulun toimintaan käytettävien tilojen tarkoituksenmukaisuuden ja toiminnallisuuden arviointia osana toimilupaprosessia. Erityisesti strategiset suunnitelmat tilojen kehittämisestä ja uusiin tiloihin investoimisesta ovat tarpeellisia myös koulutuksen laadun kehittämisen kannalta. Kohdan perusteluissa tulisi vaatia ammattikorkeakouluja avaamaan myös tilojen omistuksen sekä tiloista ammattikorkeakoululle aiheutuvat kustannukset.

Opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja opintososiaalisten etuuksien hyödynnettävyyden kannalta SAMOK pitää välttämättömänä, että jokaisella kampuksella, jossa järjestetään ammattikorkeakoulutusta tulee olla opiskelijaravintola.

Opiskelijapalveluiden järjestäminen.

SAMOKin näkemyksen mukaan ammattikorkeakoulujen tarjoamat opiskelijapalvelut voidaan jakaa opintojen etenemistä ja elämänhallintaa tukeviin palveluihin, saavutettavuutta tukeviin palveluihin sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluihin. Toimilupahakemuksissa ammattikorkeakoulujen tulee osoittaa opiskelijapalveluiden nykytila sekä realistiset suunnitelmat opiskelijapalveluiden kehittämisestä ja tasapuolisesta tarjonnasta kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille koulutusalasta ja opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Ammattikorkeakoulujen on kuultava opiskelijakuntaa opiskelijapalveluiden järjestämisestä.

SAMOK pitää opiskelijoiden monipuolista osallistumista ammattikorkeakoulun päätöksentekoon eri hallinnon tasoille erittäin merkittävänä opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Tämän vuoksi toimilupahakemuksessa tulisi eritellä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ammattikorkeakoulun päätöksentekoon. Vaatimus opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien avaamisesta tulisi SAMOKin näkemyksen mukaan lisätä kohdan perusteluosaan seuraavalla tavalla:

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän toiminnallisiin edellytyksiin liittyy myös ehdotettavan 1 momentin 9 kohta, jonka mukaan hakemuksessa on selvitettävä opiskelijapalveluiden järjestäminen. Hakemuksen tiedoista tulee tältä osin ilmetä, miten ylläpitäjän on tarkoitus varmistaa toimintansa riittävän korkea laatu ja opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu opiskelijapalvelujen osalta. Osana opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua hakemuksen tiedoista tulee ilmetä, mitkä ovat opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ammattikorkeakoulun hallinnon eri tasoilla. Opiskelijapalveluiden järjestämistä koskevan selvityksen tulee kattaa myös opiskelijoiden liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Hallituksen esitykseen sisältyvän linjauksen mukaisesti tavoitteena on varmistaa, että ammattikorkeakoulut huolehtivat opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksista hallitusohjelman edellyttämällä tavalla.

Hakijan viimeisimmän päättyneen tilikauden vahvistetut tilinpäätösasiakirjat;

SAMOK suhtautuu varauksella pelkästään toimiluvan hakijan viimeisimmän tilikauden tilinpäätösasiakirjojen riittävyyteen ammattikorkeakoulun taloudellisten toimintaedellytysten arvioimiseksi. Tärkeintä on varmistaa, ettei ammattikorkeakoulun ylläpitäjällä ole ammattikorkeakoulutoiminnan taloutta vaarantavia vastuita. SAMOK pitää tärkeänä, ettei missään tapauksessa voida ajautua tilanteeseen, jossa ylläpitäjä joutuisi paikkaamaan ammattikorkeakoulutoiminnan tuotoilla muun toiminnan kannattamattomuutta.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Mikko Valtonen                               Jani Hyppänen

puheenjohtaja                                 pääsihteeri

Lisätietoja                  asiantuntija Mikko Vieltojärvi, 050 389 1014, [email protected]