06.03.2021 | Kannanotot

Laaja kannanotto: Kuntien päättäjät tukemaan elinikäistä oppimista

Kaukokatseinen kunnan päättäjä työskentelee sen eteen, että jokaisen kuntalaisen on aidosti mahdollista kehittää jatkuvasti osaamistaan, toteavat keskeiset koulutuksen ja työelämän toimijat yhteisessä kannanotossaan.

Kuntavaaleissa huhtikuussa asukkaat valitsevat uudet valtuutetut päättämään kuntansa suunnasta. Kunnan elinvoima pohjaa sen yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen kykyyn hyödyntää osaamista. Panostukset osaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen luovat pohjan sivistykselle, uudistuskyvylle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille sekä kilpailukyvylle ja taloudelliselle kestävyydelle.

Väestökehityksen seurauksena alueet erilaistuvat rajusti. Tulevan päättäjän tulee tuntea hyvin alueensa haasteet, sillä myös ratkaisut moninaistuvat.

Kunnan päättäjä katsoo osaamista ja koulutusta monesta näkökulmasta: palvelujen järjestäjän, työllisyyden hoitajan ja työnantajan rooleista käsin. Oman kunnan päätöksenteon lisäksi hän vaikuttaa erilaisissa kuntarajat ylittävissä organisaatioissa.

Osaava ja hyvinvoiva kunnan henkilöstö mahdollistaa laadukkaat ja tehokkaasti tuotetut palvelut. Koulutus- ja osaamispalveluita tulee kehittää pitkäjänteisesti. Nyt on aika tehdä valintoja, jotka rakentavat erilaisten alueiden kestävää tulevaisuutta. Kaukokatseinen kunnan päättäjä työskentelee sen eteen, että jokaisen kuntalaisen on aidosti mahdollista kehittää jatkuvasti osaamistaan.  

  

Elinikäinen oppiminen mahdolliseksi kuntalaisille

Sitra fasilitoi ennen 2019 eduskuntavaaleja 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhteisen näkemyksen elinikäisen oppimisen Suomesta (https://www.sitra.fi/julkaisut/kohti-elinikaista-oppimista/). Tämä tahtotila tarjoaa hyvän pohjan elinikäisen oppimisen edistämiseen kunnissa:

Koulutus on saavutettavaa kaikille, vaikka väestökehitys erilaistaa kuntia. Jokaisella kuntalaisella tulee olla mahdollisuus ylläpitää ja uudistaa perustaitojaan läpi elämän. Vapaaseen sivistystyöhön ja kirjastoihin panostetaan. Ohjausta oppimiseen tarjotaan kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville, erityisesti elämänvaiheesta toiseen siirtyville.

Jokainen tarvitsee toisen asteen tutkinnon tasoiset taidot ja osaamisen. Tämä edellyttää riittäviä resursseja oppilaitoksille, monenlaisia tapoja suorittaa opintoja ja nuorten sekä aikuisten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Lasten ja nuorten voimavaroja, itsetuntoa sekä oppimisen motivaatiota ja iloa on tuettava kokonaisvaltaisesti kouluissa ja muissa kasvuympäristöissä.

Kunta huolehtii osaltaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa alueen osaajien ja osaamisen monipuolisesta riittävyydestä.Kunnan päättäjät sekä elinkeinoelämän ja oppilaitosten edustajat käyvät tiivistä vuoropuhelua ja tunnistavat yhdessä, millaista osaamista alueella tarvitaan. Kunta luo edellytyksiä työ- ja elinkeinoelämälle ja on samalla itsekin merkittävä työnantaja. Osaajien riittävyys voi edellyttää myös kansainvälisten osaajien rekrytointia. Siinä kunnan tärkeä rooli on tarjota houkutteleva elinympäristö ja järjestää sujuva kotoutuminen.

Kunta rakentaa yhteistyöverkostoja.Tulevaisuuden haasteisiin vastataan yhteistyöllä, ja ratkaisut voivat yhä useammin löytyä kuntien rajat ylittävästä yhteistyöstä. Alueen erilaiset toimijat luovat mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Myös yritykset ja muut työnantajat ovat paikkoja oppia. 

Kun yhteistyön rakenteet ovat kunnossa, voivat alueen päättäjät, yritykset, oppilaitokset, muut yhteisöt ja asukkaat varautua osaamistarpeisiin monipuolisesti ja ketterästi. Huhtikuun kuntavaaleissa valitaan, millaista yhteistyötä kunnassa tehdään kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Nyt on keskustelun ja osaamisen aika! 

 

Allekirjoittajat

Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava
Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Teemu Hassinen, toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat
Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus
Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja, KT Kuntatyönantajat
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja, Keva
Veli-Matti Lamppu, toimitusjohtaja, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Petri Lempinen, toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Olli Luukkainen, puheenjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Oona Löytänen, puheenjohtaja, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Henriikka Mastokangas, puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Helena Mustikainen, projektijohtaja, Sitra
Annika Nevanpää, puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto
Antti Palola, puheenjohtaja, STTK ry
Harri Peltoniemi, johtaja, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Terhi Päivärinta, johtaja, hyvinvointi ja sivistys, Suomen Kuntaliitto
Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Ilmarinen
Tanja Risikko, toiminnanjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Petri Salminen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry
Johanna Sipola, johtaja, Keskuskauppakamari
Emilia Uljas, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto
Jutta Vihonen, puheenjohtaja, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Björn Wallén, puheenjohtaja, Vapaa Sivistystyö ry