25.06.2018 | Blogi

Tasa-arvosuunnittelu tuo turvaa myös korkeakouluyhteisöihin

Tänä keväänä alkaneen Trasekin ja Setan Kuuluu kaikille -kampanjan tavoitteena on pitää esillä translain kokonaisuudistuksen tarpeita ja lain vaikutuksia yksilön elämään, mutta samalla tuoda esiin tietoa sukupuolen moninaisuudesta.

Tasa-arvolakiin sisältyy sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kielto. Sen tarkoituksena on turvata sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeus elää ilman pelkoa syrjinnästä. Laki edellyttää myös oppilaitoksilta tasa-arvosuunnittelua ja se on päivitettävä vähintään joka toinen vuosi.

Tavoitteena on, että myös sukupuolen moninaisuutta* ja sukupuolivähemmistöjen asemaa käsiteltäisiin osana tasa-arvosuunnittelutyötä. Sukupuolen moninaisuuteen ei välttämättä osata suhtautua luontevasti, jolloin sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ennaltaehkäisyyn on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Sukupuolivähemmistöön kuuluva voi kohdata monenlaisia haasteita korkeakouluyhteisössä

Sukupuolivähemmistöteemat ovat oleellisia keskusteltaessa sukupuolisegregaation purkamisesta koulutuksessa ja työelämässä. Viestinnän sukupuolinormatiivisuus ja ympäristön luomat oletukset saattavat aiheuttaa vaikeuksia päättää omasta alavalinnasta ja johtaa jopa vääriin päätöksiin sen suhteen. Jokainen meistä on varmasti nähnyt stereotyyppisiä kuvia eri koulutusaloilta joissa opiskelijat edustavat pääasiassa nais- tai miessukupuolta? Sukupuolen moninaisuus tulisikin tunnistaa kaiken viestinnän lisäksi myös opetussisällöissä ja -materiaaleissa.

Sukupuolivähemmistöt huomioon suunniteltaessa kaikille yhdenvertaisia tiloja

Sukupuolivähemmistöön kuuluvilla voi olla myös vaikeuksia käyttää sukupuolittuneita tiloja, kuten pukuhuoneita tai wc-tiloja. Sen takia on tärkeää että yleisiä tiloja kehitettäessä otetaan huomioon se, että jokainen voi käyttää tiloja turvallisesti. Nais- ja miessukupuolille osoitetut tilat eivät ole ongelma, mutta niiden lisäksi pitäisi olla myös vaihtoehto, joka sopisi kaikille. Vaikka identiteetti olisi naisen ja muutoin käyttäisi naisille tarkoitettuja tiloja, on paljon normeja myös kehon piirteiden suhteen. Naisten pukuhuoneessa ei normin mukaan saa olla muita kuin naistyypillisiä kehoja ja tämä johtaa myös syrjintään.

Turvallinen opiskeluympäristö on jokaisen vastuu – ja etu

Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ehkäiseminen ja sukupuolen moninaisuuden tiedostaminen parantaa ja helpottaa kaikkien ihmisten mahdollisuuksia kokea ja ilmaista sukupuoltaan.

Onkin siis aika tarkastella oman yhteisön tasa-arvosuunnitelmaa ja kiinnittää huomiota sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tahattomat loukkaavat vitsit ja kiusaaminen, sekä pelko siitä ettei yhteisöltä saisi tukea ja ymmärrystä ongelmatilanteessa, saattavat aiheuttaa jopa opiskelujen keskeyttämiseen. Kaikilla tulisi olla oikeus opiskella ja työskennellä turvallisesti ja ilman sukupuolen kyseenalaistamista.

Sukupuolen moninaisuus on mielestäni tunnistettava oppilaitoksen rakenteissa, opetuksessa kuin markkinoinnissakin.

Saana Simonen
hallituksen jäsen

Lisää tietoa tasa-arvon edistämisestä kouluissa ja oppilaitoksissa löydät tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilta.

*Sukupuolen moninaisuus -ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Tässä yhteydessä voidaan käyttää myös monikkomuotoa sukupuolten moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt. Sukupuolen moninaisuudesta voidaan puhua yksilötasolla eri tavoin: voidaan ajatella, että jokaisen ihmisen sukupuoli koostuu ainutlaatuisista ja yksilöllisistä piirteistä ja on täten moninainen. Toisaalta voidaan ajatella, että sukupuolen moninaisuus tarkoittaa jotakin ominaisuutta, joka on sukupuolivähemmistöille tyypillinen.(Seta)