14.03.2019 | Blogi

Opettajat koulutuksen kehittäjinä – jos resurssit riittää

Kun mietit opettajaa, muodostuuko päähäsi kuva hahmosta luokan edessä kaatamassa tietoa opiskelijoiden päähän? Se ei nimittäin pidä paikkaansa. Opettaminen ja opiskelu on muuttunut huomattavasti luentomuotoisesta opetuksesta, jossa opettaja luennoi edessä. Ammattikorkeakoulutus on aina ollut hyvin käytännönläheistä ja sisältää nykyään entistä enemmän työelämälähtöisiä projekteja, ryhmätyöskentelyä ja tiedon etsimistä. Opettajan rooli mielekkään ja laadukkaan oppimisen kannalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeä. Opettaja on mentori, jonka tehtävä on ohjata oikeaan suuntaan ja tukea opiskelijoita opintojen etenemisessä.

Samalla kun ympäröivä yhteiskunta, työelämä ja koulutus ovat muuttuneet, myös opettajuutta ja pedagogiikkaa on kehitetty valtavasti. Viime vuosina esimerkiksi eAMK-hankkeessa on mietitty laadukasta verkko-opintojakson toteutusta ja kehitetty laatukriteerit verkossa toteutettaville opintojaksoille. Myös korkeakoulupedagogiikan kehittämistä on tehty jatkuvasti. Hankkeissa toteutettu kehittäminen on ollut merkittävää ja tärkeää ammattikorkeakoulutuksen kehittymisen kannalta. Hankkeiden haasteena on kuitenkin se, että niihin varatut kehittämisresurssit koskevat vain pientä osaa korkeakoulujen opettajia. Kehitettyjä malleja ja uutta osaamista pyritään tietenkin mahdollisuuksien mukaan jakamaan mahdollisimman laajalle, mutta kattavuus ei pelkästään hanketyön resursseilla ole riittävää.

Suurimpana haasteena opetuksen kehittämisessä on riittämättömät resurssit. Opetus ja koulutus kehittyvät nopeammin kuin aiemmin ja viime aikoina lisähaasteen ovat tuoneet koulutukseen kohdistuneet leikkaukset, jotka ovat johtaneet henkilöstön vähentämiseen ja jäljelle jääneen henkilöstön työmäärän kasvamiseen. Työmäärän kasvaessa ensimmäisenä usein pois jää juuri työn kehittäminen. Samalla koulutuksen digitalisaatioon vaaditaan uusia harppauksia. Yhtälö ei aivan toimi.

Opettajien osaamisen ja korkeakoulupedagogiikan kehittäminen ei tulisi olla hankkeistettua ja koulutuksesta erillistä työtä. Tarvitaan opettajien täydennyskoulutukseen ja koulutukseen kehittämiseen keskittyvää laajamittaista toimintaa, joka koskettaa kaikkia opettajia. Toiminta vaatii myös osaamista opettajien esihenkilöiltä: työn tekemistä tulee johtaa niin, että kehittämiseen jää ja jätetään riittävästi aikaa.

Nykyaikainen pedagogiikka, opettajien taito käyttää erilaisia digitaalisia ympäristöjä ja nykyaikaisia laitteita lisäävät opetuksen mielekkyyttä ja opiskelijan valmiuksia toimia työelämässä vastaavien laitteiden ja ympäristöjen kanssa. Tulevaisuuden osaavan työvoiman kouluttaminen lähtee opettajien osaamisesta ja koulutuksen kehittämisestä. Panostus opettajien osaamisen kehittämiseen on panostus osaavampaan työvoimaan.

Ella Joukkola,
SAMOKin hallituksen jäsen