11.12.2020 | Blogi

Lähdin maailmalle opiskelijan asialle / Setting out into the world – for the student

Tulin hiljattain valituksi European Students’ Unionin, eli ESU:n hallitukseen. Kuinka kansainvälinen opiskelijaliitto järjestää liittokokouksensa pandemiatilanteessa ja miten tästä eteenpäin?

Ensin kuitenkin lyhyt selitys ESU:sta. ESU edustaa korkeakouluopiskelijoita 40:stä eri maasta. ESU toimii kansallisten korkeakouluopiskelijoiden liittojen, kuten SAMOKin ja SYL:n, kansainvälisenä kattojärjestönä. ESU edustaakin siis myös kaikkien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden etuja esimerkiksi Euroopan Unionissa ja muissa kansainvälisissä koulutuspoliittisissa järjestöissä.

Tavanomaisesti ESU:n liittokoukset ovat monipäiväisiä tapahtumia, joissa muutama edustaja kustakin jäsenliitosta kokoontuu yhteen johonkin jäsenmaista. Esimerkiksi vuoden 2019 lopulla liittokokous järjestettiin Maltalla. Syksyn 2020 kokous olikin suunniteltu järjestettäväksi Unkarissa, ja Unkarin kansallinen opiskelijaliitto HÖOK oli valmistellut kokousta jo reilusti yli vuoden.

Koronaviruksesta johtuen liittokokous jouduttiin kuitenkin järjestämään etäyhteyksin. Kokous kuitenkin pyrittiin järjestämään mahdollisimman pitkälle samalla tavoin, kuin aiemminkin. Paikalliset kokoustilat vaihtuivat Zoom-tapaamisiin, eikä kokoustajilla ollut mahdollisuutta tutustua järjestäjämaan kulttuuriin samalla tavalla, mutta muutoin kokous oli pitkälti samanlainen kuin aina ennenkin.

Vaikka ESU oli järjestänyt jo keväällä liittokokouksen etänä, päätettiin silloin lykätä silloisia hallitusvaaleja, koska ESU ei ollut valmistautunut sähköisiin äänestysjärjestelmiin. Nyt lokakuiseen kokoukseen järjestelmäksi oli valikoitunut OpaVote, jota testattiin paljon jo ennen kokousta. Koska järjestelmä oli osallistujille uusi, tapahtui sen käytössä muutamia mokia, mutta ne pystyttiin korjaamaan.

Opiskelijaedunvalvonta pandemia-aikaan

Me vaaleissa valitusta uudesta hallituksesta aloitamme työmme tammikuussa 2021. Vuoden 2019 keväällä valitun hallituksen oli määrä toimia vain vuoden, mutta poikkeustilanteesta johtuen, heidän toimikautensa jatkettiin vuoden 2020 loppuun asti. Väistyvä hallitus joutuikin toimimaan aivan uudenlaisessa tilanteessa ja he ovat ohjanneet liittoa mallikkaasti vaikean ajan läpi.

Kun vuotta on enää reilu kuukausi jäljellä, voinemme arvioida koronakriisin jatkuvan vielä ensi vuoden puolelle. Mitä tämä tarkoittaa tulevalle toimikaudellemme? Liittokokous on määrittänyt kevään toiminnalle painopisteet, joita sitten lähdemme toteuttamaan käytännössä.

Toimintasuunnitelma ei tuo monia uusia avauksia, sillä se määrittää toiminnan tavanomaisesta vuoden pituudesta poiketen ainoastaan puoleksi vuodeksi. 2021 on kuitenkin tärkeä vuosi monelle uudelle alulle, koska esimerkiksi EU:n Erasmus+-ohjelma aloittaa uuden kuusivuotisen jaksonsa ensi vuonna.

Kansainvälinen opiskelijaedunvalvonta keskittyy usein pitempiaikaisempiin tavoitteiisin ja suuriin linjoihin. Vaikka digitalisaatiosta opinnoissa keskustellaan nykytilanteen valossa, on se tärkeä teema myös kriisin jälkeenkin. ESU on jo pitkään keskittynyt opiskelijoiden kansainvälistymiseen, eikä muuttunut tilanne ole poistanut tätä prioriteettia.

Pandemia värittääkin ennemmin käytännön toteutusta, kuin käsiteltäviä asioita. ESU:lle tärkeät teemat ovat edelleen samat ja tulemme edelleen viemään opiskelijan asiaa eteenpäin.

Vuonna 2021 teemmekin parhaamme sen eteen, että jälleenrakennuksen yhteydessä opiskelijoiden huominen on entistä kirkkaampi.


 

I was recently elected to the European Students’ Union’s Executive Committee. How does an international student organization arrange a board meeting during a pandemic, and what comes next?

Firstly though, a quick explanation of ESU. ESU represents higher education students from 40 different countries. ESU acts as the international umbrella organization for national student unions, such as SAMOK and SYL. In other words, ESU advocates for all Finnish higher education students for example in the European Union and other international organizations on educational policy.

Conventionally ESU’s board meetings are events held over multiple days, during which some representatives from each member organization gather together to one of the member countries. For example at the end of 2019, the board meeting was held in Malta. The board meeting in the fall of 2020 was planned to be organized in Hungary, and the national union of students in Hungary HÖOK had been preparing the meeting for well over a year.

Due to the coronavirus though, the board meeting had to be organized remotely. The meeting was regardless held in as similar of a fashion as before. The local meeting rooms were changed to Zoom-calls, and the participants didn’t have the same kind of a chance to get to know the local culture. Otherwise, the meeting was quite similar to always before.

Though ESU had already organized a remote board meeting in the spring, the elections were postponed since ESU had not sufficiently prepared to organize electronic voting. For the meeting in October, OpaVote was picked as the voting system and was tested extensively before the meeting. Because the system was new to the participants though, some mistakes happened, but they were corrected.

Student advocacy during a pandemic

For the newly elected Executive Committee, we will begin our work in January 2021. The Executive Committee elected in the spring of 2019 was supposed to work for only a year, but under the extraordinary situation, their mandate was extended to through the year 2020. The current Executive Committee had to work in a completely different situation to what was expected and have steered the union through the hard times in a most exemplary fashion.

As the year lasts only for a little over a month it is safe to assume the Corona crisis will continue into the next year. What does this mean for our upcoming mandate? The board meeting has outlined the plan of work for the spring, and we will work to execute it in practice.

The plan of work does not bring about many new things, since it is made for only half a year as opposed to the usual full year. 2021 is nonetheless an important year for a lot of new beginnings, as for example, the EU’s Erasmus+ program starts a new six-year period next year.

International student advocacy often focuses on longer-term goals and larger overall themes. Even though digitalization in education is being looked at in light of the current situation, it is still an important topic even after the crisis. ESU has already for a long time had a focus on students’ internationalization and the new situation hasn’t removed this priority in any way.

The pandemic is affecting the actual practicalities more than the themes being discussed. The same topics are still important for ESU and we will still keep advocating for the students.

In 2021 we will do our best so that as we rebuild the future for students will be brighter than ever before.

 

Otto Rosenlund