27.10.2023 | Ställningstaganden

Resolution: Praktik utan lön bör avskaffas

Praktik som utförs i yrkeshögskola är en betydande del av examen. Praktik är en del av alla yrkeshögskoleexamina och en obligatorisk del av studierna. Praktik utan lön är ett problem särskilt inom social- och hälsovården. Vid praktik i denna bransch är det vanligt att praktikanterna själva måste skaffa sig arbetsverktyg och därmed betala för sin praktik. Problem med utkomsten syns särskilt i yrkeshögskolor; enligt en undersökning av Eurostudent VIII upplever 50 % av yrkeshögskolestuderande antingen en del, ganska mycket eller väldigt mycket ekonomiska svårigheter. En lösning skulle kunna vara ett stödsystem som skulle ersätta eventuella kostnader som uppkommer i samband med obligatorisk praktik. Detta skulle trygga studerandes ekonomiska situation.

“Det finns betydande skillnader i tillgången till och kvaliteten på praktikplatser mellan branscher och yrkeshögskolor. Praktiken ger den studerande en uppfattning om branschen som hen studerar. I bästa fall ger praktiken de studerande värdefull erfarenhet och entusiasm för arbetslivet inom branschen samt en uppfattning om arbetsplatsen och arbetsinsatsen. En negativ upplevelse av praktiken kan i värsta fall leda till byte av bransch, säger Joonas Soukkio, ordförande i SAMOK år 2023.

En stor del av de statliga praktikplatserna kräver för närvarande praktikstöd, vilket inte beviljas vid yrkeshögskolorna. Detta utesluter kategoriskt yrkeshögskolestuderande från praktikplatser som de annars skulle vara behöriga att söka. Med tanke på likabehandling skulle det vara väsentligt att praktikstödet också skulle vara tillgängligt för studerande vid yrkeshögskolor eller att stödskyldigheten för dessa praktikplatser skulle ses över på nytt.

I juni behandlade Europaparlamentet oavlönad praktik. Parlamentet antog ett initiativ som kräver EU-direktiv om minimilöner för praktikperioder. Utvecklingen i Europa verkar gå mot praktik med lön för alla. Införandet av praktik med lön för alla studerande är en åtgärd för likabehandling och ökar dragningskraften för branscher med brist på arbetskraft.

”En lyckad praktik förbättrar anknytningen till den egna branschen och ökar i bästa fall motivationen och kompetensen. Nu är det ett utmärkt tillfälle för Finland att vara en föregångare inom avlönad praktik. Det är dags att lämna obetald praktik till det förflutna!” säger Lauri Kujala, nyvald ordförande för SAMOK 2024.

Det 28 förbundsmötet i Finlands studerandekårers förbund – SAMOK föreslår lösningar för att säkerställa en rättvis behandling av studerande i praktik samt för att förbättra praktikplatsernas kvalitet och tillgänglighet. Förbundsmötet godkände ett policydokument för förbundet, vars syfte är att skapa gemensamma riktlinjer för praktik oberoende av de studerandes bakgrund och bransch. SAMOK och de studerandekårer som är medlemmar kräver att den studerande i fortsättningen får skälig ersättning för praktik i utbyte mot sin arbetsinsats.

SAMOKs lösningar:

  • Den studerande erhåller en ersättning för sitt arbete på praktikplatsen som täcker levnadskostnaderna åtminstone för hela praktikperioden
  • Kravet på praktikstöd som betalas av högskolorna slopas på praktikplatserna
  • Ett stödsystem upprättas för eventuella kostnader som uppkommer vid obligatorisk praktik för att trygga studerandes ekonomiska situation.
  • Praktikorten ordnar inkvartering under praktikperioderna för studerande från annan ort.
  • Den studerande får information om sina rättigheter och skyldigheter under praktiken samt handledning i förberedelserna inför praktik som en del av övriga studier.

Ytterligare information:
Joonas Soukkio
ordförande, 2023
[email protected]
050 389 1000

Lauri Kujala
ordförande, 2024
[email protected]
044 321 1500