29.04.2024 | Ställningstaganden

Ställningstaganden: EU, avskaffa praktik utan lön!

Finlands studerandekårers förbund SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver att Europeiska unionen förbjuder praktik utan lön. Även om Europeiska kommissionen i mars offentliggjorde förslag till åtgärder för att förbättra kvaliteten på praktik är åtgärderna inte tillräckliga. Kommissionens förslag till direktiv ålägger för närvarande inte medlemsstaterna att ändra sin lagstiftning för att förbjuda praktik utan lön inom den högre utbildningen. Åtgärderna är endast rekommendationer för att avskaffa praktik utan lön.

I många högskoleexamina ingår flera praktikperioder. Vid till exempel yrkeshögskolor inom social- och hälsovården kan studerande ägna upp till 80 arbetsveckor åt praktik, vilket motsvarar nästan hälften av hela examen.

”Praktikperioderna förutsätter ofta att studerandena deltar i arbetsuppgifter utan skälig ersättning. Detta försätter studerandena i en orättvis ställning då de bidrar till arbetsgemenskapen med en värdefull insats utan ersättning för det utförda arbetet”, säger Totti Korpua, styrelsemedlem i FSF.

Praktik utan lön som ingår i högskolestudier används regelbundet för att ersätta annan avlönad arbetskraft, vilket gör att praktiken kan ifrågasättas. Studiepoängen från praktikperioderna ersätter inte studerandenas arbete på en tillräcklig nivå, och praktik utan lön kan i värsta fall orsaka ytterligare ekonomiska utmaningar för studerandena.

Praktiken förbereder studerande för arbetslivet och ger ofta en första kontakt med den egna branschen. Dessutom är det en möjlighet för studerande att skapa nätverk och i vissa fall till och med hitta en fast anställning.

När de grundläggande behoven är tryggade kan den studerande under praktiken fokusera sig på att lära sig och utvecklas samt satsa fullt på sina arbetsuppgifter. Detta skapar en fruktbar miljö för tillväxt och professionell utveckling ur både studerandens och arbetsgivarens synvinkel.

Avlönad praktik hjälper att bekämpa utbrändhet. När praktikanten får ersättning för sitt arbete upplever hen att hens arbete uppskattas och att hen respekteras som en del av arbetsgemenskapen. Detta kan hjälpa upprätthålla motivationen och minska på stress, vilket i sin tur främjar inlärningen, en hälsosam arbetsmiljö och effektiva arbetsprestationer.

”Som helhet gynnar avlönad praktik både studeranden och arbetsgivaren. Det är mer sannolikt att man når båda parternas mål och att övergången från studierna till arbetslivet blir smidigare och mer framgångsrik”, säger Asta Nieminen, styrelsemedlem i SAMOK.

Ytterligare information:

Asta Nieminen
Styrelsemedlem, SAMOK
[email protected]
050 389 1002

Totti Korpua
Styrelsemedlem, SYL
[email protected]
044 906 5001