12.03.2019 | Ställningstaganden

Finlands framgång hänger på kompetensen – nästa regering har ödet i sina händer

En hög kompetensnivå som kan utvecklas flexibelt är den viktigaste styrkan Finland har för att trygga sitt
framtida välstånd. Därför bör satsningar på utbildning, forskning och innovationer lyftas fram i nästa
regerings strategiska prioriteringar. För att Finland ska klara sig som nation i framtiden måste vi se till att
högskolor, forskning och kompetens finansieras.

Universiteten och yrkeshögskolorna har bundit sig till ansvaret för betydande samhälleliga uppgifter, och
utvecklar flexibelt sin verksamhet för att motsvara samhällets behov. För att högskolorna framgångsrikt ska
kunna sköta sina uppgifter även i framtiden måste vi i fortsättningen göra större insatser för att deras
grundfinansiering ska vara stabil, förutsägbar och på en tillräcklig nivå.

Vi behöver en långsiktig vetenskapspolitisk strategi samt en innovationspolitik som utöver företag och
näringsliv även hållbart tjänar forskningen och högskolevärlden. Finansiering av utbildning och forskning
måste ses som en investering i vår egen framgång även i framtiden.

Den forskning och de innovationer som görs nu är grogrunden för vårt välstånd och vår tillväxt för
årtionden – kanske århundraden – framåt.

Finland behöver fri forskning i världsklass, den bästa möjliga tillämpade forskningen och samverkan mellan
vetenskapen och samhället. En högre utbildningsnivå och utveckling finansieringen samt modeller för
livslångt lärande är av central betydelse även för sysselsättningsnivån och den ekonomiska tillväxten.

Högutbildad arbetskraft, produkter med betydande mervärde samt tilltalande kompetenskluster skulle
locka internationella experter, investeringar och företag till Finland i högre grad än i nuläget.
Arbetsrelaterad invandring bör göras smidigare.

Åtgärder för en regering vars högskolepolitik har siktet mot framtiden:

 • Regeringen erbjuder Finland riktlinjer för en långsiktig utbildnings-, vetenskaps- och
  innovationspolitik, som baserar sig på en konsensus som sträcker sig över regeringsperioder och
  hållbart tjänar såväl forskningen och högskolevärlden som näringslivet.
 • Regeringen förbinder sig till att stödja att investeringarna i forskning, utveckling och innovation ska
  vara 4 % år 2030. Det betyder betydligt större satsningar på offentlig forsknings- och
  utbildningsverksamhet samt ökad finansiering för högskolor under nästa regeringsperiod.
  Regeringen ökar stabiliteten och förutsägbarheten för högskolornas finansiering exempelvis genom
  att permanent ta i bruk högskoleindexen. I nuläget har högskolornas grundfinansiering minskat
  under hela 2010-talet.
 • På kort sikt styr regeringen forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken med hjälp av olika
  finansieringsinstrument på ett sådant vis att överlappning förhindras och fokus hålls på större
  helheter även i fråga om konkurrensutsatt finansiering. Business Finlands och Finlands Akademis
  finansiering utvecklas som större och mer strategiska helheter.
 • Regeringen väljer utbildning och forskning som huvudtemat för sin ordförandeperiod i EU.

 

Undertecknare:

Finlands näringsliv EK

Bildningsarbetsgivarna

Akava
Finlands Psykologförbund
Finlands Talterapeutförbund
Akavas Specialorganisationer
Agronomförbundet
Finlands Juristförbund
Diakoniarbetarnas Förbund
Finlands Företagshälsovårdareförbund
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia
Finlands Tandläkarförbund
Finlands Hälsovårdarförbund
Professorsförbundet
Högskoleutbildade samhällsvetare
Forskarförbundet
Tradenomförbundet
Ingenjörsförbundet
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Finlands Ekonomer
Teknikens akademiker – TEK
Finlands Farmaciförbund
Privatsektorns Chefer och Specialister YTY
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
FSF – Finlands studentkårers förbund
SAMOK – Finlands studerandekårers förbund

Aalto-universitetet
Helsingfors universitet
Östra Finlands universitet
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Villmanstrands tekniska universitet LUT
Uleåborgs universitet
Svenska handelshögskolan
Konstuniversitetet
Tammerfors universitet
Åbo universitet
Vasa universitet
Åbo Akademi
Försvarshögskolan

Yrkeshögskolan Centria
Yrkeshögskolan Diakonia
Yrkeshögskolan Haaga-Helia
Humanistiska yrkeshögskolan
Tavastlands yrkeshögskola
Högskolan på Åland
Jyväskylä yrkeshögskola
Sydöstra Finlands yrkeshögskola
Kajana yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Karelia
Lahtis yrkeshögskola
Lapplands yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Laurea
Yrkeshögskolan Metropolia
Uleåborgs yrkeshögskola
Polisyrkeshögskolan
Saimaa yrkeshögskola
Satakunda yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Savonia
Seinäjoki yrkeshögskola
Tammerfors yrkeshögskola
Åbo yrkeshögskola
Vasa yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia