05.06.2012 | Lausunnot

Lausunto oppilaanohjauksen ja opintojen ohjauksen tilasta ja kehittämistarpeista

Lausunto sivistysvaliokunnalle

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. SAMOK pitää ohjauksen kehittämistä erittäin tärkeänä.

Ohjausta pidemmällä tähtäimellä

Kehittämisessä pitää erityisesti suunnata huomio oppilaan/opiskelijan koko opintouran mittaiseen ohjaukseen ja uraohjaukseen sen sijaan, että keskitytään yksittäisen oppilaitoksen tavoitteita tukevaan ohjaukseen. Ohjaus korostuu erityisesti yläkouluikäisten ohjauksessa, jossa luodaan perusta uravalinnalle. Oikein tehdyllä ohjauksella pystytään haluttaessa myös vähentämään koulutuksen periytyvyyttä. Uraohjauksen rooli erityisesti korkea-asteella on tärkeä opiskelijan opintoihin liittyvien valintojen ja motivaation kannalta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen ja siten opintojen suunnitteluun ja työllistymiseen liittyviin erityispiirteisiin.

Opiskelu- ja ajanhallintataidot

Ohjausta on kehitettävä tukemaan paremmin opiskelutaitojen ja ajanhallintataitojen kehittymistä kaikilla koulutusasteilla. SAMOKin Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksella teettämän Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 -tutkimuksen mukaan puutteet näissä ovat ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa varsin yleisiä, mikä hidastaa merkittävästi opintojen etenemistä.

Opinto-ohjaus myös ammattikorkeakoululakiin

Yliopistolain 40 §:ssä säädetään, että “Yliopiston tulee järjestää opetus ja opintojen ohjaus siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa”. Vastaava maininta opintojen ohjauksesta puuttuu ammattikorkeakoululaista ja -asetuksesta. Ammattikorkeakoululakia on täydennettävä tältä osin samalla kun lakia muutetaan ammattikorkeakoulu-uudistuksen yhteydessä.

Korkeakoulujen tehtävä yhteistyötä

Yhteistyö ohjauksessa on erittäin tärkeää opiskelijan siirtyessä toiselta asteelta korkeakouluihin ja edelleen työelämään valmistumisen jälkeen. On tärkeää kehittää jatkuvasti korkeakoulujen yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa, jotta voidaan tarjota riittävä tietopohja tulevaisuuteensa liittyviä valintoja tekeville oppilaille ja opiskelijoille.

Vetovoimasta ei tule palkita

Korkeakouluja ei pidä palkita rahoituksessa sillä perusteella, kuinka vetovoimainen korkeakoulu on. Tämä johtaa korkeakoulujen markkinointibudjettien paisumiseen ja lisää mielikuvamainontaa sen sijaan, että hakijoille tarjottaisiin ohjausta ja hakuinfoja.

Ohjaus muutostilanteessa

SAMOK on pääosin tyytyväinen siihen, että ammattikorkeakoulujen yksikkörakennetta kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tämän seurauksena muun muassa opiskelijoiden valinnanmahdollisuudet ja tukipalvelut paranevat. Tässä yhteydessä on tärkeä ottaa kaikki uudet opintomahdollisuudet käyttöön välittömästi. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) on oltava aidosti henkilökohtainen tiukan kurssimuotoisuuden sijaan.

Ammattikorkeakoulukenttä on murroksessa säästöjen ja tulevan ammattikorkeakoulu-uudistuksen vuoksi. SAMOK pitää tärkeänä, että opetuksen laadusta pidetään kiinni uudistuksesta huolimatta. Varsinkin lakkautettavissa yksiköissä ja koulutusohjelmissa laatu voi heikentyä ratkaisevasti opintojen loppuvaiheessa opetushenkilökunnan siirtyessä muualle. Onkin olennaisen tärkeää, että opiskelijoille annetaan riittävästi tietoa ja ohjausta mahdollisuuksista siirtyä opiskelemaan tutkinto loppuun muualla hyvissä ajoin.

Opiskelijavalintauudistus

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja ollaan uudistamassa vuoden 2014 alusta. Uudistus tulee vaikuttamaan kaikkiin korkeakouluihin pyrkiviin erityisesti uudistuksessa esitetyn kiintiöinnin takia. Samassa yhteydessä tullaan todennäköisesti muuttamaan myös niin sanottua pakkohakua. SAMOK pitää tärkeänä, että tässä yhteydessä toisen asteen opinto-ohjaajille ja työvoimatoimistojen ohjauspalveluiden henkilökunnalle järjestetään riittävästi koulutusta muutoksista. On ensiarvoisen tärkeää, että ensimmäistä kertaa hakevat tekevät hakupäätöksensä riittävän tietoisina siitä, että seuraavalla hakukerralla hakukynnys on korkeampi kiintiöinnin vuoksi. Tämän lisäksi kiintiöinti on ainakin ensimmäisessä vaiheessa omiaan lisäämään monimutkaisuutta ja läpinäkymättömyyttä korkeakoulujen valintoihin.

Opiskelijavalintauudistuksen rinnalla toteutetaan SADe-ohjelmaan kuuluva oppijan verkkopalvelu. SAMOK pitää hankkeen tavoitteita hyvinä. Nykyiset verkkopalvelut ovat vanhanaikaisia, ja niissä oleva tietosisältö ei välttämättä kata kaikkia opiskelijavalinnan osa-alueita. SAMOK pitää tärkeänä, että uuden verkkopalvelun sisältöjä kehitetään hakija- ja opiskelijalähtöisesti, sillä verkossa oleva tieto on yhä tärkeämpää henkilökohtaisen ohjauksen täydentäjänä.

SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAKUNTIEN LIITTO – SAMOK RY

Elin Blomqvist              Jani Hyppänen
puheenjohtaja              pääsihteeri

Lisätietoja: asiantuntija Veli-Matti Taskila, 050 389 1013, [email protected]