0

SAMOK antoi 9.5.2017 sivistysvaliokunnalle lausunnon liittyen valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2018 – 2021. Lausunnossa SAMOK pahoitteli ammattikorkeakoulujen jäämistä ilman lisärahoitusta. Lisäksi SAMOK kiitti opintotuen huoltajakorotuksesta, mutta muistutti että huolimatta huoltajakorotuksesta, perheellisten opiskelijoiden opintotuki laskee nykyisestä.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui 24.1. lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista.

Jatka lukemista

0

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus) on selvittänyt ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia opiskelusta.
Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat -tutkimuksesta selviää, että suurin osa aikuisopiskelijoista käy opintojen ohessa töissä kokopäiväisesti. Opinnot rahoitetaan työtuloilla, koska vain harva saa rahallista tukea opintojensa suorittamiseen.

Jatka lukemista

0

Opintolaina ja työssäkäynti eivät ole toisilleen vaihtoehtoisia tulonlähteitä vaan opiskelijat turvautuvat niihin usein samanaikaisesti. Asia selviää Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) tuoreesta Monituloiset-tutkimuksesta.
Tänään tutkimuksen julkistamistilaisuudessa puhunut SAMOKin asiantuntija Antti Hallia piti mielenkiintoisena havaintoa siitä, että tutkimuksen määrittelemä opiskelijan ”elämäntapatyyppi” ja tämän mukanaan tuoma elämäntyyli määrittävät pitkälti tämän kokemuksia toimeentulostaan.

Jatka lukemista

0

Viime kevään blogikirjoitukseni yhteydessä käytiin vilkasta keskustelua ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvasta harjoittelusta. Ajattelin nyt palata aiheeseen ja kertoa kuulumisia asian tiimoilta. Nostimme SAMOKilla pian keskustelun jälkeen tavoitteeksi käydä läpi harjoittelua eri näkökulmista sekä koostaa niiden perusteella suositukset onnistuneeseen harjoitteluun. Ajatuksena oli pohjustaa tulevaa keskustelua harjoittelun sisällöstä ja puitteista sekä SAMOKin tavoitteista niihin liittyen. Suosituksia ei luonnollisesti lähdetty […]

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakoulut ovat lähtökohtaisesti työelämälähtöisiä korkeakouluja, joten eikö olisi erittäin luontevaa pitää tiukemmin kiinni niistä työelämään siirtyneistä entisistä opiskelijoista, alumneista? Alumnit voisivat tuoda nimenomaan työelämän nykytilanteen vaatimuksia mukaan korkeakoulujen prosesseihin. Olisi luontevaa hyödyntää näitä omasta ammattikorkeakoulusta valmistuneita opiskelijoita esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä ja sisältöjen tuottamisessa sekä koulutuksen hyötyjen tuomisessa näkyviin hakijoille ja opiskelijoille.

Jatka lukemista

0

Jokainen työurakeskustelua vähänkään seurannut on varmasti kuullut nämä sanat: “Mutta kun nuoret aloittavat korkeakouluopintonsa aivan liian myöhään! Ja puhumattakaan suurimmasta synnistä: pitkistä opiskeluajoista!”
Mutta missä roolissa on opintojen aikana kertynyt työkokemus ja miten kokonaisuuteen vaikuttaa nopeus, jolla työllistytään koulutusta vastaaviin tehtäviin?

Jatka lukemista

0

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat luottavaisia hankkimaansa ammattitaitoon, mutta työelämään siirtyminen stressaa silti. Asia selviää kyselystä, jonka tuottivat yhteistyönä Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

Jatka lukemista

0

AMK-päivillä Turussa tänään puhunut SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen pohti ammattikorkeakouluihin kohdistuvien leikkausten vaikutuksia koulutuksen laatuun sekä välillisesti myös työllisyyteen. Hän piti hyvänä lisääntyvää ammattikorkeakoulujen autonomiaa, joka parantaa oppilaitosten mahdollisuuksia reagoida työelämän muutoksiin ja tarpeisiin.
Valtonen näkee suuria mahdollisuuksia TKI-toiminnassa ja hän muistutti, että koulutuksen laadusta on pidettävä kiinni - hankalasta taloustilanteesta huolimatta.

Jatka lukemista

0

Tilastokeskus on koonnut tietoja nuorten ammattikorkeakoulutuksen opintojen etenemisestä sekä opiskelun aikaisesta työnteosta.
Vähintään kolme neljästä suorittaa aloittamansa korkeakoulututkinnon. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti 4,5 vuodessa yli 40 opiskelijoista; yliopisto-opiskelijoista noin puolet 5,5, vuoden aikana.
Keskeyttämisprosentti korkeakoulutuksessa kasvoi hieman, samoin myös opintojen ohessa työssäkäyvien osuus.

Jatka lukemista

9

Harjoittelujaksolla on useita erilaisia tarkoituksia. Pedagogisesta näkökulmasta, oppijan - eli opiskelijan - kannalta onnistunut työharjoittelu tarjoaa koulutusta vastaavia ja omaa osaamista hyödyntäviä työtehtäviä. Opittuja taitoja pääsee soveltamaan käytännössä ja kehittämään niitä edelleen. Lisäksi ihanteellinen harjoittelu kerryttää monipuolisia työelämäkontakteja ja -verkostoja sekä antaa eväitä oman urapolun suunnitteluun.

Jatka lukemista

0

Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys lisääntyy kovaa vauhtia. Helmikuussa kasvua vuoden takaisesta tilanteesta oli 36 prosenttia, kertoo korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava tiedotteessaan.
SAMOKin hallituksen puheenjohtajan Mikko Valtosen mukaan tilanteen parantamiseksi tarvitaan entistä tiivimpää yhteistyötä TE-toimistojen ja korkeakoulujen välille.

Jatka lukemista

0

Oppisopimuskoulutuksen rinnalle valmistellaan nuorille suunnattua, joustavasti koulutusta ja työtä yhdistävää mallia. Opetusministeri Jukka Gustafssonin asettama työryhmä tekee ehdotuksia tavoista, jotka tukevat joustavia siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimuskoulutukseen.
Nuorille suunnitellaan oppisopimuskoulutusta edeltävää ennakkojaksoa, jonka aikana nuorella on mahdollisuus tutustua työpaikkaansa ja työnantajalla nuoreen.

Jatka lukemista

0

Puheenjohtaja Mikko Valtonen, mitä mieltä SAMOK on EU:n vuosien 2014-2020 kaavailtujen koulutusmäärärahojen suuruudesta?

- SAMOK on pääosin tyytyväinen koulutusmäärärahojen kasvuun EU:n vuosien 2014-2020 budjettikehyksessä. Eurooppa-neuvoston viime viikolla julkistaman suunnitelman mukaan koulutuksen määrärahoihin on luvassa ilahduttava 50 % kasvu.

Vaikka komission alkuperäinen ehdotus supistui neuvoston käsittelyssä arviolta 1,5 miljardilla eurolla, SAMOK katsoo, että budjetti tukee EU2020-strategiaan kuuluvia tavoitteita työllisyyden lisäämisestä, korkeakoulutuksen saavutettavuudesta ja syrjäytymisen torjumisesta.

Jatka lukemista

1

Kela kertoi tiistaina 12.2.2013 tiedotteessaan, että kokonaisuudessaan noin 34 000 opiskelijaa joutuu palauttamaan vuonna 2011 nostettuja opintotukia valtiolle tulorajojen ylittymisen vuoksi. Yhteensä Kelan opiskelijoilta penäämä summa korkokuluineen on noin 43 miljoonaa euroa. Mutta mistä kertoo se, että opintotukia peritään jälleen takaisin ennätyssuuri määrä?

Jatka lukemista