0

SAMOK antoi 9.5.2017 sivistysvaliokunnalle lausunnon liittyen valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2018 – 2021. Lausunnossa SAMOK pahoitteli ammattikorkeakoulujen jäämistä ilman lisärahoitusta. Lisäksi SAMOK kiitti opintotuen huoltajakorotuksesta, mutta muistutti että huolimatta huoltajakorotuksesta, perheellisten opiskelijoiden opintotuki laskee nykyisestä.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 17.10. järjestetyssä kuulemisessa liittyen hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi ensi vuodelle.

Lausunnon keskeiset huomiot liittyivät korkeakoulujen rahoitusleikkauksiin, opiskelijavalintojen kehittämiseen, liikunnan merkitykseen, opettajien osaamisen kehittämiseen ja opintotuen leikkaamiseen.

Jatka lukemista

0

“Ammattikorkeakoulut ovat vetovoimallaan osoittaneet olevansa tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkausten pitäisi olla jo historiaa. Pelkäämme, että rahoituksen näin suuri väheneminen vaikuttaa koulutuksen laatuun heikentävästi”, puuskahtaa puheenjohtaja Heinilä.

Jatka lukemista

0

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 23.9.2015 SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta -selvityksestä.

Lausunnossa SAMOK toteaa kätilökoulutuksen ongelmaksi sen, että opiskelija saa kaksoistutkinnon. Lisäksi koulutus on alemmaksi korkeakoulututkinnoksi nykyisellään aivan liian pitkä, vain 30 opintopistettä lyhyempi kuin maisterin tutkinto yliopistossa.

SAMOK pitää tärkeänä, että kätilöillä on valmius työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä. Tämä parantaa työllistymismahdollisuuksia ja henkilön valmiuksia toimia kätilön tehtävässä.

On myös tärkeää, että koulutus järjestetään maksuttomana koulutuksena. Maksullisen erikoistumiskoulutuksen vaarana on se, että koulutusmäärät romahtavat vetovoiman heikkenemisen myötä. Hoitoalan palkkataso ei mahdollista 14 400 euron erikoistumiskoulutuksen maksamista.

SAMOK pitää vaihtoehtoja II ja V parhaina ratkaisuina kätilökoulutuksen rakenteeksi. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin ongelmia, joista tarkemmin alapuolella.

Jatka lukemista

0

Kevään aikana avaamme blogissa eduskuntavaalikampanjamme tavoitteita. Blogisarjan päättää koulutuksen rahoitus. Tällä hallituskaudella korkeakoulutuksesta on leikattu satoja miljoonia euroja. Hallituksen jäsen Jani Mäntysaari kertoo, miksi koulutus ei kuulu säästölistalle.

Jatka lukemista

0

Pidän yliopistojen rahoituksen leikkaamista kestämättömänä politiikkana, mutta erityisesti minua kiusaa Verkkouutisten jutussa vihjailu siitä, että valtiovarainministeriö nyt syrjisi talousarvioesityksessään yliopistoja ammattikorkeakoulujen kustannuksella.

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-mallin kokeilu on ollut käynnissä 2011 syksystä alkaen. STM:n koordinoiman kokeilun ohjausryhmän väliraportin mukaan tulokset kokeilusta osoittavat, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) soveltuu hyvin ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, johon YTHS erityisesti panostaa, säästää valtion kuluja tulevaisuudessa, jotka kalliimmista sosiaali- ja erityissairaanhoidon palveluista sekä työkyvyttömyyseläkkeistä koituisi.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää ammattikorkeakoulujen yksikköhintaan tehtäviä leikkauksia valitettavana. Ammattikorkeakouluille osoitetun rahoituksen kokonaismäärä laskee tällä hallituskaudella lähes viidenneksellä, kun huomioidaan sekä rahoitukseen tehdyt leikkaukset että opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusindeksin jäädytykset.

Jatka lukemista

0

Elinikäisen oppimisen merkitys on kasvanut yhteiskunnan muuttuessa aikaisempaa nopeammin ja työelämän osaamisvaatimuksien kasvaessa. Elinikäistä oppimista vaatii myös meneillään oleva demografinen muutos, joka edellyttää nykyistä korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Työryhmän muistio antaa pohjaa erikoistumiskoulutusten käynnistämiselle. SAMOK katsoo, että on tärkeää tehdä laajaa jatkovalmistelua, jossa ovat mukana kaikki korkeakoulut, työ- ja elinkeinoelämä, eri ministeriöt ja opiskelijajärjestöt.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksin jäädyttämistä täysin kestämättömänä ja koulutuksen laadun vaarantavana ratkaisuna. Tehdyt leikkauspäätökset tulevat vähentämään ammattikorkeakoulujen rahoitusta vuoteen 2015 mennessä lähes viidenneksellä.

Jatka lukemista

0

Kansanedustajat Inkeri Kerola (kesk.) ja Sauli Ahvenjärvi (kd.) kritisoivat jyrkästi kehysriihessä tehtyjä päätöksiä, jotka uhkaavat heikentää koulutuksen laatua Suomessa. He muistuttavat, että koulutus on Suomen menestyksen lähtökohta, jota ei pitäisiä päästää rapautumaan myöskään taloudellisesti vaikeina aikoina.
Aiemmin myös kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) on kritisoinut koulutukseen kohdistuvia leikkauksia.

Jatka lukemista

0

Eurooppalaisten opiskelijoiden työllistyminen, työkyky, koulutuksen laatu sekä tutkintojen työllistävyys – nämä ovat olleet tänään kuumimmat puheenaiheet SAMOKin järjestämässä koulutuspoliittisessa seminaarissa Helsingissä. Eurooppalaiseen SAGE-projektiin liittyvässä tapaamisessa oli mukana noin kuutisenkymmentä osallistujaa.
Tapaamiseen osallistunut SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen on huolestunut erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvusta Suomessa.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää Suomen kantaa komission tiedonantoon koulutuksen uudelleenajattelusta pääsääntöisesti hyvänä ja tiedonannon keskeiset vahvuudet ja heikkoudet tunnistavana. SAMOKin näkemyksen mukaan koulutuspolitiikan suunnasta on syytä käydä koko EU:n laajuista keskustelua, mutta tavoitteiden toteuttamisen keinot tulee jatkossakin säilyttää kansallisesti päätettävissä.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää selvityshenkilöitä hyvästä raportista ja lausuu seuraavaa: Yleistä SAMOK pitää nykyisen aikuiskoulutusjärjestelmän suurimpina puutteina koulutuksen jakautumista väestön keskuudessa epätasaisesti ja tuki-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden huonoa laatua ja saatavuutta. Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti ja koulutustarjonnan hahmottaminen voi olla aikuisopiskelijoille vaikeaa. Tuki-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tärkeitä, varsinkin jos edellisestä koulutukseen […]

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: Eurooppalaiset korkeakouluopiskelijat keskustelivat vastavalmistuneiden työllistymisestä Kyproksella Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen etenemisestä Koulutuksen kaupallistumista käsittelevä kansainvälinen seminaari keräsi opiskelijat Helsinkiin Työtä opiskelijoiden eteen on tehtävä kuntavaalien jälkeenkin Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Kuopiossa Eurooppalaiset korkeakouluopiskelijat keskustelivat vastavalmistuneiden työllistymisestä Kyproksella European Students’ Conventionin viimeisin tapaaminen järjestettiin Kyproksella ja se toimi konsultaatioseminaarina European Students’ Unionin (ESU) uusimmalle […]

Jatka lukemista