0

Viime kevään blogikirjoitukseni yhteydessä käytiin vilkasta keskustelua ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvasta harjoittelusta. Ajattelin nyt palata aiheeseen ja kertoa kuulumisia asian tiimoilta. Nostimme SAMOKilla pian keskustelun jälkeen tavoitteeksi käydä läpi harjoittelua eri näkökulmista sekä koostaa niiden perusteella suositukset onnistuneeseen harjoitteluun. Ajatuksena oli pohjustaa tulevaa keskustelua harjoittelun sisällöstä ja puitteista sekä SAMOKin tavoitteista niihin liittyen. Suosituksia ei luonnollisesti lähdetty […]

Jatka lukemista

9

Harjoittelujaksolla on useita erilaisia tarkoituksia. Pedagogisesta näkökulmasta, oppijan - eli opiskelijan - kannalta onnistunut työharjoittelu tarjoaa koulutusta vastaavia ja omaa osaamista hyödyntäviä työtehtäviä. Opittuja taitoja pääsee soveltamaan käytännössä ja kehittämään niitä edelleen. Lisäksi ihanteellinen harjoittelu kerryttää monipuolisia työelämäkontakteja ja -verkostoja sekä antaa eväitä oman urapolun suunnitteluun.

Jatka lukemista

0

SAMOK on pääosin tyytyväinen ehdotukseen koulutuksellisen tasa-arvon strategiaksi. SAMOK pitää koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä erittäin tärkeänä, koska sillä on keskeinen asema yhteiskunnan tasa-arvokehityksen kannalta. Onkin tärkeää, että strategian valmistuttua siinä oleville toimenpiteille varataan riittävät resurssit ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia seurataan esimerkiksi säännöllisin välitarkasteluin. SAMOK on erityisen tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa on monia toimenpiteitä sukupuolittuneiden käytänteiden ja asenteiden muuttamiseksi. Strategiassa on hyvää myös se, että asenteisiin pyrittäisiin vaikuttamaan jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry kiittää ruotsin kielen opetuksen kehittämisryhmää hyvästä raportista ja lausuu kunnioittaen seuraavaa: SAMOK katsoo, että korkeakoulujen ei pidä joutua paikkailemaan Suomessa peruskoulun ja toisen asteen käyneiden opiskelijoiden puutteellista kielitaitoa. Erityisesti suullisen kielitaidon osalta on runsaasti parantamisen varaa. SAMOK pitää toimenpide-ehdotuksia hyvinä. Useat niistä tosin edellyttävät merkittäviä taloudellisia lisäpanostuksia. SAMOK pitää […]

Jatka lukemista

0

Se on se riipivä kysymys, jota mummut, sedät ja tädit esittävät yläkouluikäiselle. He janoavat vastauksia ja jokaisella on oma mielipiteensä. ”LVI-alan ammattilainen tienaa hyvin näinä aikoina.” ”Isäsikin on historianopettaja, mikset sinäkin?” ”Sairaanhoitajia tarvitaan aina!” Yllättävän harva viisitoistakesäinen osaa antaa tämän kaltaisiin kommentteihin ja kysymyksiin napakan vastauksen. Maailma on muuttunut ja muuttuu edelleen. Moni nuori pohtii […]

Jatka lukemista

0

SAMOKin mielestä huomio pitää suunnata erityisesti oppilaan/opiskelijan koko opintouran mittaiseen ohjaukseen ja uraohjaukseen sen sijaan, että keskitytään yksittäisen oppilaitoksen tavoitteita tukevaan ohjaukseen. Ohjaus korostuu erityisesti yläkouluikäisten ohjauksessa, jossa luodaan perusta uravalinnalle. Oikein tehdyllä ohjauksella pystytään haluttaessa myös vähentämään koulutuksen periytyvyyttä. Uraohjauksen rooli erityisesti korkea-asteella on tärkeä opiskelijan opintoihin liittyvien valintojen ja motivaation kannalta.

Jatka lukemista

0

Kevät on jo pitkällä ja muutaman viikon sisällä valintakoerumba alkaa korkeakouluissa. Valintakokeet muistuttavat vanhaa opiskelijaa hänen fuksivuodestaan ja koetilaisuudet ovat jännittävä kokemus uudelle hakijalle. Korkeakoulun käytävät täyttyvät uusista innokkaista hakijoista. Valintakoepäivän järjestelyissä avustavilla opiskelijoilla on todella tärkeä rooli. He voivat opastaa hukassa olevaa hakijaa ja heiltä hakija voi kysyä asioita opiskeluun liittyen. Valintakokeita on monia […]

Jatka lukemista

0

Tosiasiat pitää tunnustaa. Suomi ei pärjää, jos kaikkea osaamista ei hyödynnetä. Huolena on oikeudenmukaisuuden puute. Pakkohaku koskettaa nuoria, jotka pohtivat tulevaisuuttansa. He haluaisivat osallistua yhteiskunnan ylläpitämiseen omalla panoksellansa hakeutumalla yliopistoon opiskelemaan. Yliopisto-opiskelut jäävät kuitenkin monelle haaveeksi ja toisaalta ammattikorkeakoulu ei välttämättä tarjoa nuorelle sitä omaa juttua. Tässä kohtaa syntyy ongelman ydin. Tällä hetkellä jokaisen alle 25-vuotiaan nuoren, jolla ei ole työpaikkaa tai opiskelupaikkaa, tulee hakea ammattikorkeakouluun, muutoin he eivät ole oikeutettuja työttömyystukeen.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää suomalaisen ohjausjärjestelmän kehittämistä erittäin tärkeänä erityisesti nivelvaiheiden ja eri toimijoiden yhteistyön nä-kökulmasta. Onkin hyvä, että kehittämistä varten on perustettu elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä, jossa eri hallinnonalat ovat edustettuna. SAMOK pitää valitettavana, että alkuperäisenä tavoitteena ollee-seen elinikäisen ohjauksen strategiaan ei ole päästy aikataulun tiukkuuden takia. Olisi ollut tärkeää, että strategia olisi pystytty tekemään.

Jatka lukemista

0

Vid en yrkeshögskola utgör arbetspraktik en stor del av våra studier. Oberoende om man studerar till sjukskötare, ingenjör eller tradenom är det praktiken där vi påriktigt lär oss, där vi ökar vår kompetens och där vi får pröva vårt teoretiska kunnande i verkligheten. Alla studerande skall ha rätt till en praktikplats av kvalitet, ordentlig handledning […]

Jatka lukemista

0

(Svenska) - SAMOK uttalade sig om revideringen av yrkeshögskolornas ekonomiska och administrativa ställning
- SAMOK på utvärderingsbesök hos Norges nationella studentförbund
- Stipendiesystem planeras för studerande från utvecklingsländer
- Nya vindar i CIMOs Erasmusprogram
- Målsättningar för regeringsprogrammet: SAMOK vill se en studiehandledningskedja av god kvalitet

Jatka lukemista

0

Suomalaista koulutusjärjestelmää on kehitetty viime vuosina ennen kaikkea korkeakoulutuksen ja toisaalta perusopetuksen osalta. SAMOK näkee suunnitellun lukiokoulutuksen uudistamisen erittäin tarpeellisena, vaikkakin haasteellisena tehtävänä. SAMOK pitää uudistusta valmistelleen työryhmän esityksiä pääsääntöisesti hyvinä. Lukiokoulutuksen oppimäärän tulee pysyä ennallaan ja koulutus tulee voida suorittaa myös neljässä vuodessa. Työryhmän ehdotusten suuren määrän vuoksi emme kommentoi niitä kaikkia, vaan haluamme […]

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry vaatii, että aikuisopiskelijoille tulee olla tarjolla erilaisia opiskeluvaihtoehtoja. Myös aikuisopiskelijalla on oltava mahdollisuus valita hänelle itselleen parhaiten soveltuvat opiskeluvaihtoehdot ja opintojen on joustettava hänen elämäntilanteensa mukaan. SAMOK huomauttaa, että aikuisopiskelijoiden kannalta usein keskeisin kysymys on miten opinnot pystyy yhdistämään työssäkäyntiin.

Jatka lukemista

0

Vammaiset ihmiset ovat heikommin koulutettuja kuin samanikäiset ihmiset keskimäärin. Se on yksi syy heidän syrjäytymiseensä. Liian monen lahjakkaan ja innokkaan vammaisen ihmisen korkeakouluopiskelu jää haaveeksi tai keskeytyy ihmisestä riippumattomien esteiden takia. Yleisimpiä esteitä ovat riittävien tukipalvelujen puute ja tilojen hankaluus. Esteetön opiskelu korkeakouluissa –hankkeen (ESOK) aikana on luotu suosituksia, joiden avulla korkeakoulut voivat edistää opetuksensa ja tilojensa esteettömyyttä. Hankkeen aikana korkeakoulujen esteettömyys on lisääntynyt merkittävästi.

Jatka lukemista

0

Askelia opintopolulla (pdf) Hyvinvoiva opiskelija valmistuu määräajassa hyvin tuloksin. Tämä edellyttää opintojen riittävää ohjausta sekä laadukasta opetusta. Hyvin toimivia ja riittäviä terveydenhoito- ja mielenterveyspalveluita, monipuolista liikuntatarjontaa ja korkeakouluyhteisön tukea unohtamatta. Nämä asiat eivät kuitenkaan aina ole itsestään selviä. Välillä askelet opintopolulla tuntuvat yhtä helpoilta kuin käsillä käveleminen harjoittelematta.

Jatka lukemista