0

SAMOK, OSKU, SAKKI ja Akava ovat huolestuneita koulutuksen laadusta hallituksen suunnitteleman ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä. Järjestöt painottavat, että koulutuksen laadun säilyttäminen tai parantaminen tulee asettaa keskeisimmäksi tavoitteeksi uudistuksia tehtäessä.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui 24.1. lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista.

Jatka lukemista

0

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus) on selvittänyt ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia opiskelusta.
Ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelijat -tutkimuksesta selviää, että suurin osa aikuisopiskelijoista käy opintojen ohessa töissä kokopäiväisesti. Opinnot rahoitetaan työtuloilla, koska vain harva saa rahallista tukea opintojensa suorittamiseen.

Jatka lukemista

0

Elinikäisen oppimisen merkitys on kasvanut yhteiskunnan muuttuessa aikaisempaa nopeammin ja työelämän osaamisvaatimuksien kasvaessa. Elinikäistä oppimista vaatii myös meneillään oleva demografinen muutos, joka edellyttää nykyistä korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Työryhmän muistio antaa pohjaa erikoistumiskoulutusten käynnistämiselle. SAMOK katsoo, että on tärkeää tehdä laajaa jatkovalmistelua, jossa ovat mukana kaikki korkeakoulut, työ- ja elinkeinoelämä, eri ministeriöt ja opiskelijajärjestöt.

Jatka lukemista

1

SAMOK ei kannata uudenlaisten tutkintotyyppien luomista osaksi korkeakoulujärjestelmää, mikäli niille ei pystytä osoittamaan selkeää työelämätarvetta. SAMOK pitää vastuuttomana kokeilua, jossa opiskelijat otetaan opiskelemaan tutkintoa, jonka työelämätarpeesta ei ole mitään näyttöä.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää Suomen kantaa komission tiedonantoon koulutuksen uudelleenajattelusta pääsääntöisesti hyvänä ja tiedonannon keskeiset vahvuudet ja heikkoudet tunnistavana. SAMOKin näkemyksen mukaan koulutuspolitiikan suunnasta on syytä käydä koko EU:n laajuista keskustelua, mutta tavoitteiden toteuttamisen keinot tulee jatkossakin säilyttää kansallisesti päätettävissä.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää selvityshenkilöitä hyvästä raportista ja lausuu seuraavaa: Yleistä SAMOK pitää nykyisen aikuiskoulutusjärjestelmän suurimpina puutteina koulutuksen jakautumista väestön keskuudessa epätasaisesti ja tuki-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden huonoa laatua ja saatavuutta. Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti ja koulutustarjonnan hahmottaminen voi olla aikuisopiskelijoille vaikeaa. Tuki-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tärkeitä, varsinkin jos edellisestä koulutukseen […]

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää luonnoksessa esitettyjä muutoksia pääosin hyvinä ja kannatettavina. Erityisesti kiitämme esitettyjä muutoksia velvollisuuteen hakeutua koulutukseen.

SAMOK moittii luonnoksen epäselviä muotoiluja ehdotetuissa lakipykälissä ja niiden perusteluissa. Näillä muotoiluilla tavallinen kansalainen ei voi päätellä esimerkiksi koulutukseenhakeutumisvelvoitteen eri koulutusvaihtoehdoista mitään.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu seuraavaa: Yleistä SAMOK kiittää selvityshenkilöitä hyvästä väliraportista. Koulutustilit ovat mielenkiintoinen avaus aikuiskoulutuksen uudistamiseksi. SAMOK pitää nykyisen aikuiskoulutusjärjestelmän suurimpina puutteina tuki-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden huonoa laatua ja saatavuutta sekä koulutuksen jakautumista aikuisväestön keskuudessa epätasaisesti. Universaalien koulutustilien käyttöönottoon liittyy väliraportissa esitettyjä ongelmia, joista suurin on se, että aikuiskoulutukseen tarvittava rahoitus […]

Jatka lukemista

1

Kesä on käsillä, kun lehtien palstat täyttyvät ylioppilaskirjoitusten tuloksista ja kevään ylioppilaiden nimistä. Lieveilmiönä internetin keskustelupalstat sekä sosiaaliset mediat täyttyvät ammattillisen toiseen asteen tutkinnon suorittaneiden purnauksesta, kuinka heitä ei huomioida mitenkään ja myönnettäköön, kieltämättä tässä onkin melkoinen epäkohta. Samalla keskusteluun myös nousee kysymys siitä, onko ylioppilaskirjoitukset ylipäätään 2010-lukua?

Jatka lukemista

1

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa vähentää ammattikorkeakouluista vajaat 2200 aloituspaikkaa, mikä on ajanut useat opiskelijat mielenilmauksiin ja saanut henkilöstön tunteet kuumenemaan kahvipöytäkeskusteluissa. Aloituspaikkakeskusteluissa tuntuu vallitsevan välillä ajatus siitä, että korkeakoulutus on itseisarvoista. Ikäluokkamme kuitenkin pienenevät, ja tässä mielessä on loogista vähentää korkeakoulutuksesta aloituspaikkoja. On myös perusteltua kysyä, kuinka paljon Suomessa edes tarvitaan korkeasti koulutettuja? Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä […]

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: SAMOK: Ammattikorkeakoululaitos ei uudistu ilman leikkauksia - Korkeakouluyhteistyö kantaa hedelmää Lappeenrannassa - Opiskelijajärjestöt keskustelivat elinikäisestä oppimisesta Tallinnassa - Projekti kokoaa opiskelijoiden kokemuksia korkeakoulujen laadunvarmistuksesta - Koulutuspolitiikan ajankohtaiset teemat puhuttivat SAMOKin ja SFS:n tapaamisessa

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää suomalaisen ohjausjärjestelmän kehittämistä erittäin tärkeänä erityisesti nivelvaiheiden ja eri toimijoiden yhteistyön nä-kökulmasta. Onkin hyvä, että kehittämistä varten on perustettu elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä, jossa eri hallinnonalat ovat edustettuna. SAMOK pitää valitettavana, että alkuperäisenä tavoitteena ollee-seen elinikäisen ohjauksen strategiaan ei ole päästy aikataulun tiukkuuden takia. Olisi ollut tärkeää, että strategia olisi pystytty tekemään.

Jatka lukemista