0

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto selvittävät yhteistyön tiivistämistä. SAMOKin hallituksen jäsen Jani Mäntysaari ja SYL:n hallituksen jäsen Paula Martikainen kirjoittivat yhdessä tästä Tampere3-prosessista.

Jatka lukemista

0

Keskeisin tulos tänään julkistetussa Technopolis Groupin raportissa on ehdottomasti se, että meillä on jo hyvin toimiva korkeakoulujärjestelmä, ja duaalimalli on toimiva rakenne Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa. Mallia ei tarvitse purkaa, jotta voimme tehdä uudistuksia korkeakoulutuksen saralla”, toteaa SAMOKin varapuheenjohtaja Katri Manninen.

Jatka lukemista

0

Tässä numerossa: SAMOK otti kantaa yhdessä muiden opiskelija- ja nuorisoasumisen järjestöjen kanssa: Opiskelija- ja nuorisoasunnoista ei saa leikata -
Tampere3 herättää ajatuksia - mikä on korkeakoulutuksen tulevaisuus? - Korkeakouluopiskelijoiden eduskuntavaalikampanja käynnistyi - #koulutuslupaus nousi päivän twiitatuimmaksi

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää ammattikorkeakoululain uudistamista tarpeellisena ja esitettyjä muutoksia pääosin kannatettavina. Erityisen tyytyväinen SAMOK on esitykseen ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituksen kokoonpanosta sekä opiskelijakuntaa koskevaan pykälään tehtyihin uudistuksiin.

Jatka lukemista

0

Lukukausimaksukokeilun tuloksia koskeva loppuraportti osoittaa, että maksuilla ei ole onnistuttu edistämään kansainvälistymistä eikä kasvattamaan suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaa tai vieraskielisen korkeakoulutuksen laatua, joita opetus- ja kulttuuriministeriö on kokeilun aikana halunnut tarkastella. Lisäksi kokeilun mukaan lukukausimaksuilla ei olla saavutettu taloudellista tuottoa tai säästöjä. Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) huomauttavat, että Suomessa ei ole kannattavaa kerätä lukukausimaksuja taloudellisin eikä laadullisin perustein.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää ammattikorkeakoululain uudistamista tarpeellisena ja esitettyjä muutoksia pääosin kannatettavina. Erityisen tyytyväinen SAMOK on esitykseen ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituksen kokoonpanosta sekä opiskelijakuntaa koskevaan pykälään tehtyihin uudistuksiin.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää ammattikorkeakoulujen yksikköhintaan tehtäviä leikkauksia valitettavana. Ammattikorkeakouluille osoitetun rahoituksen kokonaismäärä laskee tällä hallituskaudella lähes viidenneksellä, kun huomioidaan sekä rahoitukseen tehdyt leikkaukset että opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusindeksin jäädytykset.

Jatka lukemista

0

Työryhmän muistion perusteella rakennusarkkitehtikoulutuksen uudelleen aloittamiselle on olemassa selkeä tarve ja koulutuksen suorittaneiden työllistymisnäkymät vaikuttavat hyviltä. SAMOK pitää rakennusarkkitehtien kouluttamisen aloittamista ammattikorkeakouluissa kannatettavana ja työryhmän muistiossa esitettyä 80-120 aloituspaikkaa vuodessa sopivana määränä.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry pitää korkeakoulujen koulutusrakenteita pohtineen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tavoitteita hyvinä, mutta keinot eivät kaikilta osin edistä tavoitteiden saavuttamista.
SAMOK ei kannata suunnitteilla olevia ”korkeakouludiplomeja”, joita on kaavailtu osaksi korkeakoulujärjestelmää. SAMOKin mielestä esitettyjen uudenlaisten tutkintotyyppien suurin ongelma on se, että niille ei ole pystytty osoittamaan selkeää työelämätarvetta.

Jatka lukemista

1

SAMOK ei kannata uudenlaisten tutkintotyyppien luomista osaksi korkeakoulujärjestelmää, mikäli niille ei pystytä osoittamaan selkeää työelämätarvetta. SAMOK pitää vastuuttomana kokeilua, jossa opiskelijat otetaan opiskelemaan tutkintoa, jonka työelämätarpeesta ei ole mitään näyttöä.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää perusteluissa mainittua vaatimusta opettajien ja opiskelijoiden tki-toimintaan osallistumisen kuvaamisesta äärimmäisen tärkeänä. SAMOK näkee tutkimus- ja kehitystyön sekä koulutustoiminnan suhteen kuvaavan erinomaisella tavalla ammattikorkeakoulun profiloitumista sekä aluevaikuttavuutta. SAMOK korostaa opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksien ammattikorkeakoulun toimialueella kuvaavan hyvin alueellista ammattikorkeakoulutuksen kysyntää.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää kannatettavina ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteita ammattikorkeakoulujen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamisesta sekä rakenteellisen kehittämisen vauhdittamisesta. Esitetyt lakimuutokset tukevat uudistuksen tavoitteita osin, mutta uudistus jää esitetyillä muutoksilla puutteelliseksi. SAMOK pitää välttämättömänä uudistuksen toisen vaiheen toteuttamista pikaisesti siirtämällä rahoitusvastuu ammattikorkeakouluista kunnilta kokonaan valtiolle ja antamalla ammattikorkeakouluille itsenäinen oikeushenkilöasema.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry pitää monia korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistä pohtineen työryhmän ehdotuksia kannatettavina, mutta suhtautuu epäilevästi esitykseen korkeakouludiplomien käyttöönottamisesta.

Jatka lukemista

0

SAMOK on pääosin tyytyväinen ehdotukseen koulutuksellisen tasa-arvon strategiaksi. SAMOK pitää koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä erittäin tärkeänä, koska sillä on keskeinen asema yhteiskunnan tasa-arvokehityksen kannalta. Onkin tärkeää, että strategian valmistuttua siinä oleville toimenpiteille varataan riittävät resurssit ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia seurataan esimerkiksi säännöllisin välitarkasteluin. SAMOK on erityisen tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa on monia toimenpiteitä sukupuolittuneiden käytänteiden ja asenteiden muuttamiseksi. Strategiassa on hyvää myös se, että asenteisiin pyrittäisiin vaikuttamaan jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää toimilupien uudistamista tarpeellisena ja tärkeänä välivaiheena ammattikorkeakoulujärjestelmän uudistamisessa. Erityisen tärkeää on varmistaa opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu, opetuksen ja TKI-toiminnan laatu sekä opiskelijapalveluiden ja opetustarjonnan tasapuolinen saatavuus.

Jatka lukemista