0

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf tackar för möjligheten att yttra sig över regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning – ett språkförsök i det andra inhemska språket, och vördsamt anför följande.

Utlåtandets centrala innehåll

SAMOK anser att språkförsöket är problematiskt med tanke på färdigheter för fortsatta studier i en högskola för de studerande som deltar i försöket. SAMOK ser det som viktigt att barnens föräldrar är tillräckligt medvetna om de konsekvenser som försöket har för de ungas fortsatta studier och sysselsättning. SAMOKs syn är att det finns risk att i synnerhet barn till lågutbildade föräldrar deltar i försöket, och de är redan mindre benägna att söka till högre utbildning. Försöket kan på detta sätt förstärka den högre utbildningens ärftlighet.

Enligt SAMOKs mening borde man i Finland förbättra den högre utbildningens tillgänglighet, inte skapa nya utmaningar för att lågutbildade ungdomar som kommer från en lägre socioekonomisk bakgrund kan söka till högre utbildning.

Det är krävande att lära sig det andra inhemska språket från början i ett par år och detta kan belasta studerande. SAMOK förutsätter att UKM utarbetar praxis för hur det är möjligt att få tillräckliga kunskaper i det andra inhemska språket under högre utbildning. SAMOKs syn är att studier ska ordnas på så sätt att de inte belastar studerande ekonomiskt eller vad gäller andra resurser. Tilläggsutbildningen får inte heller orsaka merkostnader för högskolorna och den kan inte förverkligas med hjälp av högskolornas basfinansiering.

SAMOK anser att de som deltagit i försöket ska på ansökan kunna söka befrielse från studier i det andra inhemska språket i högskolan. I detta sammanhang ska det säkerställas att studerande är medvetna om de konsekvenser som beslutet har för deras sysselsättning.

Helsingfors 2.6.2017
Max Laihonen, vice ordförande
Vellu Taskila, verksamhetschef

Mer information får du av:
sakkunnig Anniina Sippola, fornamn.efternamn@samok.fi, tfn 050 389 1014