Lausunnot

SAMOK lausuu pyydettäessä muun muasssa erilaisista lakiehdotuksista, työryhmien raporteista ja muista valmisteilla olevista asioista.

Henna Sihvonen, 13.6.2017

SAMOK kokee kielikokeilun ongelmalliseksi kokeiluun osallistuvien jatko-opintovalmiuksien kannalta. Näemme uhkana, että kokeiluun osallistuvat erityisesti matalasti koulutettujen vanhempien lapset, joilla on jo valmiiksi isompi kynnys hakea korkeakoulutukseen. Kokeilu voi täten vahvistaa korkeakoulutuksen periytyvyyttä. Suomessa tulisi kehittää korkeakoulutuksen saavutettavuutta, ei luoda uusia haasteita matalasti koulutettujen ja matalan sosioekonomisen taustan nuorten korkeakoulutukseen hakeutumiselle.

SAMOK, 6.6.2017

SAMOK lausui hallituksen esityksestä jonka mukaan korkeakouluilla olisi jatkossa mahdollisuus ostaa osa tutkintoon johtavasta koulutuksesta toiselta korkeakoululta. SAMOK pitää ehdotusta lähtökohtaisesti positiivisena ja tunnistaa lakiehdotuksessa esitetyn mahdollisuuden hyödyntää resursseja paremmin opetusyhteistyön kautta ja siten parantaa koulutuksen laatua.

SAMOK, 6.6.2017

SAMOK on lausunnossaan tyytyväinen siihen että ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakeutumiseen on etsitty hyviä käytänteitä. SAMOK pitää kannatettavana esitystä, että myös ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksen omaavilla hakijoilla on mahdollisuudet tulla valituksi todistuksen perusteella.