1

(Suomi) SAMOK ei kannata uudenlaisten tutkintotyyppien luomista osaksi korkeakoulujärjestelmää, mikäli niille ei pystytä osoittamaan selkeää työelämätarvetta. SAMOK pitää vastuuttomana kokeilua, jossa opiskelijat otetaan opiskelemaan tutkintoa, jonka työelämätarpeesta ei ole mitään näyttöä.

Continue Reading

0

(Suomi) SAMOK pitää Suomen kantaa komission tiedonantoon koulutuksen uudelleenajattelusta pääsääntöisesti hyvänä ja tiedonannon keskeiset vahvuudet ja heikkoudet tunnistavana. SAMOKin näkemyksen mukaan koulutuspolitiikan suunnasta on syytä käydä koko EU:n laajuista keskustelua, mutta tavoitteiden toteuttamisen keinot tulee jatkossakin säilyttää kansallisesti päätettävissä.

Continue Reading

0

(Suomi) SAMOK pitää perusteluissa mainittua vaatimusta opettajien ja opiskelijoiden tki-toimintaan osallistumisen kuvaamisesta äärimmäisen tärkeänä. SAMOK näkee tutkimus- ja kehitystyön sekä koulutustoiminnan suhteen kuvaavan erinomaisella tavalla ammattikorkeakoulun profiloitumista sekä aluevaikuttavuutta. SAMOK korostaa opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksien ammattikorkeakoulun toimialueella kuvaavan hyvin alueellista ammattikorkeakoulutuksen kysyntää.

Continue Reading

0

(Suomi) SAMOK pitää kannatettavina ammattikorkeakoulu-uudistuksen tavoitteita ammattikorkeakoulujen toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamisesta sekä rakenteellisen kehittämisen vauhdittamisesta. Esitetyt lakimuutokset tukevat uudistuksen tavoitteita osin, mutta uudistus jää esitetyillä muutoksilla puutteelliseksi. SAMOK pitää välttämättömänä uudistuksen toisen vaiheen toteuttamista pikaisesti siirtämällä rahoitusvastuu ammattikorkeakouluista kunnilta kokonaan valtiolle ja antamalla ammattikorkeakouluille itsenäinen oikeushenkilöasema.

Continue Reading

0

Continue Reading

0

Continue Reading

0

(Suomi) SAMOK on pääosin tyytyväinen ehdotukseen koulutuksellisen tasa-arvon strategiaksi. SAMOK pitää koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä erittäin tärkeänä, koska sillä on keskeinen asema yhteiskunnan tasa-arvokehityksen kannalta. Onkin tärkeää, että strategian valmistuttua siinä oleville toimenpiteille varataan riittävät resurssit ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia seurataan esimerkiksi säännöllisin välitarkasteluin. SAMOK on erityisen tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa on monia toimenpiteitä sukupuolittuneiden käytänteiden ja asenteiden muuttamiseksi. Strategiassa on hyvää myös se, että asenteisiin pyrittäisiin vaikuttamaan jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Continue Reading

0

(Suomi) SAMOK pitää toimilupien uudistamista tarpeellisena ja tärkeänä välivaiheena ammattikorkeakoulujärjestelmän uudistamisessa. Erityisen tärkeää on varmistaa opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu, opetuksen ja TKI-toiminnan laatu sekä opiskelijapalveluiden ja opetustarjonnan tasapuolinen saatavuus.

Continue Reading

0

(Suomi) Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 5.10.2012 kuulemistilaisuuden liittyen koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman laatimiseen. SAMOK oli yksi kuulemistilaisuuteen kutsutuista. Tässä on kirjallisena SAMOKin lausunto aiheesta.

Continue Reading

0

(Suomi) SAMOK pitää valtion talouden tasapainottamista hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta välttämättömänä, mutta kokee koulutuksesta leikkaamisen lyhytnäköisenä. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman kunnianhimoisia tavoitteita koulutuksen laadun ja tasa-arvoisen saavutettavuuden parantamiseen liittyen on SAMOKin näkemyksen mukaan mahdotonta saavuttaa ilman riittäviä taloudellisia resursseja.

Continue Reading

0

(Suomi) SAMOK pitää luonnoksessa esitettyjä muutoksia pääosin hyvinä ja kannatettavina. Erityisesti kiitämme esitettyjä muutoksia velvollisuuteen hakeutua koulutukseen.

SAMOK moittii luonnoksen epäselviä muotoiluja ehdotetuissa lakipykälissä ja niiden perusteluissa. Näillä muotoiluilla tavallinen kansalainen ei voi päätellä esimerkiksi koulutukseenhakeutumisvelvoitteen eri koulutusvaihtoehdoista mitään.

Continue Reading

0

(Suomi) Käytännössä kaikki arviointikeskuksen keskeiset sidosryhmät toimivat Helsingissä. SAMOKilla on aito huoli ammattikorkeakouluopiskelijoiden arviointiosaamisen heikkenemisestä, mikäli arviointikeskus päätetään sijoittaa Helsingin ulkopuolelle. SAMOK on käyttänyt säännöllisesti KKA:n suunnittelijoita alustajina omissa koulutuksissaan, ja opiskelijakunnilta saatu palaute on ollut poikkeuksetta erittäin positiivista.

Continue Reading

0

 

Continue Reading

0

 

Continue Reading