0

SAMOK kokee kielikokeilun ongelmalliseksi kokeiluun osallistuvien jatko-opintovalmiuksien kannalta. Näemme uhkana, että kokeiluun osallistuvat erityisesti matalasti koulutettujen vanhempien lapset, joilla on jo valmiiksi isompi kynnys hakea korkeakoulutukseen. Kokeilu voi täten vahvistaa korkeakoulutuksen periytyvyyttä. Suomessa tulisi kehittää korkeakoulutuksen saavutettavuutta, ei luoda uusia haasteita matalasti koulutettujen ja matalan sosioekonomisen taustan nuorten korkeakoulutukseen hakeutumiselle.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui hallituksen esityksestä jonka mukaan korkeakouluilla olisi jatkossa mahdollisuus ostaa osa tutkintoon johtavasta koulutuksesta toiselta korkeakoululta.
SAMOK pitää ehdotusta lähtökohtaisesti positiivisena ja tunnistaa lakiehdotuksessa esitetyn mahdollisuuden hyödyntää resursseja paremmin opetusyhteistyön kautta ja siten parantaa koulutuksen laatua.

Jatka lukemista

0

SAMOK on lausunnossaan tyytyväinen siihen että ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakeutumiseen on etsitty hyviä käytänteitä. SAMOK pitää kannatettavana esitystä, että myös ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksen omaavilla hakijoilla on mahdollisuudet tulla valituksi todistuksen perusteella.

Jatka lukemista

0

SAMOK antoi 9.5.2017 sivistysvaliokunnalle lausunnon liittyen valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2018 – 2021. Lausunnossa SAMOK pahoitteli ammattikorkeakoulujen jäämistä ilman lisärahoitusta. Lisäksi SAMOK kiitti opintotuen huoltajakorotuksesta, mutta muistutti että huolimatta huoltajakorotuksesta, perheellisten opiskelijoiden opintotuki laskee nykyisestä.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 17.10. järjestetyssä kuulemisessa liittyen hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi ensi vuodelle.

Lausunnon keskeiset huomiot liittyivät korkeakoulujen rahoitusleikkauksiin, opiskelijavalintojen kehittämiseen, liikunnan merkitykseen, opettajien osaamisen kehittämiseen ja opintotuen leikkaamiseen.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui opetusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräistä opetustoimen valtakunnallisista rekistereistä 19.8.2016. Lausunnossa pidimme rekisterien luomista hyvänä asiana, mutta nostimme huolenaiheiksi sen että luonnoksessa ei ole otettu huomioon tietojen avaamista yrityksille ja muille tahoille kuin viranomaisille sekä sen että onhan rekistereiden yhteydessä otettu huomioon tietoturva-asiat riittävissä määrin.

Jatka lukemista

0

Lausuimme eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta 2017 - 2020. Koko lausunnon löydät liitteenä.

Jatka lukemista

0

Sivistysvaliokunta pyysi SAMOKilta lausuntoa liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp). Esityksessä on kyse opiskelijavalinnan yhteydessä perittävästä hakumaksusta luopumisesta.

Jatka lukemista

0

SAMOK vastasi 26.2.2016 työ- ja elinkeinoministeriön kyselyyn korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeesta.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui 26.2.2016 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi yliopistolain 8 § ja ammattikorkeakoululain 22 § muuttamisesta (hakumaksun poistaminen).

Jatka lukemista

0

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 23.9.2015 SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta -selvityksestä.

Lausunnossa SAMOK toteaa kätilökoulutuksen ongelmaksi sen, että opiskelija saa kaksoistutkinnon. Lisäksi koulutus on alemmaksi korkeakoulututkinnoksi nykyisellään aivan liian pitkä, vain 30 opintopistettä lyhyempi kuin maisterin tutkinto yliopistossa.

SAMOK pitää tärkeänä, että kätilöillä on valmius työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä. Tämä parantaa työllistymismahdollisuuksia ja henkilön valmiuksia toimia kätilön tehtävässä.

On myös tärkeää, että koulutus järjestetään maksuttomana koulutuksena. Maksullisen erikoistumiskoulutuksen vaarana on se, että koulutusmäärät romahtavat vetovoiman heikkenemisen myötä. Hoitoalan palkkataso ei mahdollista 14 400 euron erikoistumiskoulutuksen maksamista.

SAMOK pitää vaihtoehtoja II ja V parhaina ratkaisuina kätilökoulutuksen rakenteeksi. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin ongelmia, joista tarkemmin alapuolella.

Jatka lukemista

0

SAMOK on erittäin huolestunut ammattikorkeakoulujen toimintaedellytysten turvaamisesta ja pitkäjänteisen kehittämistyön mahdollisuuksista ammattikorkeakouluissa. Edellisen hallituskauden aikana ammattikorkeakoulusektorille on kohdistunut jo noin 20 % leikkaukset, jotka ovat tarkoittaneet yli 800 henkilön irtisanomisia. Tämän lisäksi supistunutta taloutta on korjattu eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättämisten kautta. On selvää, että ammattikorkeakouluissa eletään jo nyt erittäin niukoilla resursseilla.

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakouluilta on leikattu viime vaalikaudella jo merkittävästi. Vastaavasti nuorisotakuun alas ajaminen on liian ennenaikaista ja päätös, jolla voi olla arvaamattomia seurauksia. Opintotuen osalta indeksisidonnaisuuden poiston sijaan on syytä harkita indeksin jäädyttämistä siihen asti, että taloudellinen tilanne paranee. Opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi hallituksen on viivytyksettä kehitettävä AMK-opiskelijoiden YTHS-terveydenhoitomaksumalli eduskunnan lausuman (134/2014 vp) mukaan.

Jatka lukemista

0

Opintorahan ja asumislisän koko ajan kasvava jälkeenjääneisyys vallitsevaan kustannustasoon nähden aiheuttaa sen, että tuki kattaa yhtä vähemmän opiskelijoiden asumiskustannuksia. Myös muiden asumiseen kohdistuvien kustannusten kohoaminen heikentää opiskelijoiden toimeentuloa. Kohtuuhintaisilla opiskelija-asunnoilla onkin tärkeä merkitys päätoimisten opiskelijoiden opiskeluedellytysten turvaamisessa.

Jatka lukemista

0

Lausunnossaan SAMOK tuo ilmi, ettei voi hyväksyä esitystä indeksisidonnaisuuden poistosta. SAMOK toivookin, että asian suhteen tehdään vielä pitkällistä harkintaa, ja katsotaan tarkkaan, mitä muita keinoja valtion taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen on käytettävissä. SAMOK vaatii, että indeksin poiston sijaan tarkastellaan muita keinoja hillitä valtion menoja, esimerkiksi jäädyttämällä indeksi kunnes talouskasvuun saadaan vauhtia.

Jatka lukemista