0

SAMOK antoi 9.5.2017 sivistysvaliokunnalle lausunnon liittyen valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2018 – 2021. Lausunnossa SAMOK pahoitteli ammattikorkeakoulujen jäämistä ilman lisärahoitusta. Lisäksi SAMOK kiitti opintotuen huoltajakorotuksesta, mutta muistutti että huolimatta huoltajakorotuksesta, perheellisten opiskelijoiden opintotuki laskee nykyisestä.

Jatka lukemista

0

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Väestöliitto kiittävät hallitusta puoliväliriihessä tehdystä päätöksestä palauttaa opintotukeen huoltajakorotus. 75 euron huoltajakorotus ei paikkaa hallituksen leikkauksia korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta, mutta on askel oikeaan suuntaan perheellisten opiskelijoiden erityistilanteen huomioimiseksi. Muutos viestii myös siitä, että perheen perustamista opiskeluaikana pidetään hyväksyttävänä ja sitä halutaan tukea. Opintotuen huoltajakorotus poistettiin etuudesta […]

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle 17.10. järjestetyssä kuulemisessa liittyen hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi ensi vuodelle.

Lausunnon keskeiset huomiot liittyivät korkeakoulujen rahoitusleikkauksiin, opiskelijavalintojen kehittämiseen, liikunnan merkitykseen, opettajien osaamisen kehittämiseen ja opintotuen leikkaamiseen.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui opetusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräistä opetustoimen valtakunnallisista rekistereistä 19.8.2016. Lausunnossa pidimme rekisterien luomista hyvänä asiana, mutta nostimme huolenaiheiksi sen että luonnoksessa ei ole otettu huomioon tietojen avaamista yrityksille ja muille tahoille kuin viranomaisille sekä sen että onhan rekistereiden yhteydessä otettu huomioon tietoturva-asiat riittävissä määrin.

Jatka lukemista

0

Kesälomat alkavat pian, mutta SAMOK ja opiskelijakunnat päivystävät myös silloin.

Jatka lukemista

0

Asiantuntijamme Vellu Taskila kirjoittaa opinnollistamisesta ja uraseurannasta sekä siitä mitä ne tarkoittavat uraohjauksen kannalta.

Jatka lukemista

0

“Ammattikorkeakoulut ovat vetovoimallaan osoittaneet olevansa tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkausten pitäisi olla jo historiaa. Pelkäämme, että rahoituksen näin suuri väheneminen vaikuttaa koulutuksen laatuun heikentävästi”, puuskahtaa puheenjohtaja Heinilä.

Jatka lukemista

0

Kaikilla opiskelijoilla tulisi olla riittävät valmiudet käyttää korkeakoulujen järjestelmiä, valmiudet hahmottaa digitalisaation mahdollisuudet omalla koulutusalallaan ja kyky ottaa käyttöön uusia järjestelmiä valmistumisen jälkeen. Tutkimusten mukaan diginatiivia sukupolvea ei ole, mutta korkeakouluilla on mahdollisuus parantaa opiskelijoiden osaamista. Tähän mahdollisuuteen pitää vain tarttua!

Jatka lukemista

0

Sivistysvaliokunta pyysi SAMOKilta lausuntoa liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain 8 §:n ja ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta (HE 36/2016 vp). Esityksessä on kyse opiskelijavalinnan yhteydessä perittävästä hakumaksusta luopumisesta.

Jatka lukemista

0

SAMOK, OSKU, SAKKI ja Akava ovat huolestuneita koulutuksen laadusta hallituksen suunnitteleman ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä. Järjestöt painottavat, että koulutuksen laadun säilyttäminen tai parantaminen tulee asettaa keskeisimmäksi tavoitteeksi uudistuksia tehtäessä.

Jatka lukemista

0

SAMOK vastasi 26.2.2016 työ- ja elinkeinoministeriön kyselyyn korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeesta.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui 26.2.2016 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi yliopistolain 8 § ja ammattikorkeakoululain 22 § muuttamisesta (hakumaksun poistaminen).

Jatka lukemista

0

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 23.9.2015 SAMOKilta lausuntoa Kätilökoulutukselle uusi suunta -selvityksestä.

Lausunnossa SAMOK toteaa kätilökoulutuksen ongelmaksi sen, että opiskelija saa kaksoistutkinnon. Lisäksi koulutus on alemmaksi korkeakoulututkinnoksi nykyisellään aivan liian pitkä, vain 30 opintopistettä lyhyempi kuin maisterin tutkinto yliopistossa.

SAMOK pitää tärkeänä, että kätilöillä on valmius työskennellä sairaanhoitajana ja kätilönä. Tämä parantaa työllistymismahdollisuuksia ja henkilön valmiuksia toimia kätilön tehtävässä.

On myös tärkeää, että koulutus järjestetään maksuttomana koulutuksena. Maksullisen erikoistumiskoulutuksen vaarana on se, että koulutusmäärät romahtavat vetovoiman heikkenemisen myötä. Hoitoalan palkkataso ei mahdollista 14 400 euron erikoistumiskoulutuksen maksamista.

SAMOK pitää vaihtoehtoja II ja V parhaina ratkaisuina kätilökoulutuksen rakenteeksi. Molempiin vaihtoehtoihin liittyy kuitenkin ongelmia, joista tarkemmin alapuolella.

Jatka lukemista

0

"Jos esteettömyysjärjestelyjä on tarjolla pääsykokeessa, niiden on oltava saatavilla koko opintojen ajan. On kaikkien osapuolien kannalta menetys, jos opiskelija keskeyttää opintonsa esteettömyyden puutteiden tai siihen liittyvien väärien asenteiden vuoksi!" Esteettömyydestä bloggaa asiantuntijamme Vellu Taskila.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui pyydettynä 29.8. opetushallitukselle liittyen korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen toteutukseen.

Jatka lukemista