3

"Aikana, jona syntyvyys on laskenut ennätyksellisen alas, yhteiskunnalla ei pitäisi olla varaa heikentää parhaassa lastensaanti-iässä olevan väestönosan taloudellisia mahdollisuuksia perheen perustamiseen." Lue lisää huoltajakorotuksen eduista asiantuntijamme Antti Hallian blogista ja osallistu keskusteluun tunnisteella #huoltajakorotus.

Jatka lukemista

0

Asiantuntijamme Antti Hallia punnitsee kirjoituksessaan opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiriin. "Onko kyseessä hyvä vai huono asia? Kyseessä on puhtaasti näkökulma-asia, sillä voittajia ja häviäjiä on paljon."

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää asetusluonnosta pääasiallisesti hyvänä ja tehtyjä muutoksia perusteltuina. SAMOK ei kuitenkaan hyväksy luonnoksessa esitettyä opiskelijalounaan opiskelijoilta perittävän enimmäishinnan korotusta esitetyssä muodossa. Opiskelija-aterian enimmäishinnan nostaminen ilman ateriantuen nostoa vastaavalla summalla on opiskelijoiden kannalta kestämätön toimenpide. SAMOK haluaa muistuttaa, että ateriatuki kohdentuu nimenomaan säännöllisesti opintojaan harjoittaviin opiskelijoihin. SAMOK haluaakin kiinnittää ministeriön huomion opiskelija-aterian enimmäishinnan ja ateriatuen määrän välisen ongelman ratkaisemiseksi pysyvästi.

Jatka lukemista

0

Suomessa asumisen kustannukset ovat korkeita. Tämä johtuu osaltaan ilmastostamme ja sen vaatimista rakentamisratkaisuista. Tutkimusten mukaan yli puolet ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytettävissä olevista tuloista kuluu asumiskustannusten kattamiseen (mm. Opiskelijatutkimus 2010, OKM 2010: 18). Toisaalta myös opintorahan ja asumislisän koko ajan kasvava jälkeenjääneisyys vallitsevaan kustannustasoon nähden aiheuttaa sen että tuki kattaa yhtä vähemmän opiskelijoiden asumiskustannuksia. Tämä ongelma kärjistyy etenkin suurilla paikkakunnilla, joilla on usein keskimääräistä enemmän pulaa opiskelija- ja kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Myös energiaverotuksen nousun aiheuttama kustannusten kohoaminen heikentää opiskelijoiden toimeentuloa, sillä kustannustason nousua ei huomioida opintoetuuksien tasossa. Täten kohtuuhintaisilla opiskelija-asunnoilla onkin tärkeä merkitys päätoimisten opiskelijoiden opiskeluedellytysten turvaamisessa.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää lakiesitysluonnosta pääasiallisesti hyvänä ja tehtyjä muutoksia perusteltuina. SAMOK kannattaa erityisesti opintotuen vapaaehtoisen takaisinmaksun määräajan pidentämistä kahdella kuukaudella toukokuun loppuun. Nykyinen opintotukilaki on kuitenkin lukuisten lakimuutosten takia sekava ja vaikeasti hahmotettava. SAMOK toivoo opintotukeen nykyistä selkeämpää lainsäädäntöä, ja lakiluonnoksessa onkin joiltakin osin tämän suuntaista kehitystä. Opiskelijan kannalta paras ratkaisu olisi opintotukilainsäädännön kokonaisuudistus, joka yksinkertaistaisi ja selkeyttäisi opintotukijärjestelmäämme.

Jatka lukemista

0

SAMOKin näkemyksen mukaan työttömyysturvalain 2 luvun 7 §:n 3. momentin soveltamisalaa on poistamisen sijaan laajennettava koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. On myös selvitettävä, voiko momenttia laajentaa koskemaan myös toisen asteen opiskelijoita. Toisenlaiset ratkaisut ovat ristiriidassa mm. hallitusohjelman ja työurien pidentämistavoitteiden kanssa.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry lausuu pyydettynä seuraavaa: SAMOK pitää korkeakouluruokailun periaatteita koskevaa suositusluonnosta edellistä 3.6.2008 annettua suositusta parempana, selkeämpänä ja laaja-alaisempana. SAMOKin näkemyksen mukaan suositusluonnos antaa opiskelijaruokalatoimintaa harjoittaville hyvän kokonaispaketin opiskelijaruoka-annosten suositeltavasta ravitsemuksellisesta koostumuksesta, kun lähtökohtana on valtion ravitsemusneuvottelukunnan näkemys terveellisestä ruoasta. SAMOK pitää valitettavana, että työryhmän kokoonpanossa ei huomioitu opiskelijajärjestöjä käyttäjien edustajana. […]

Jatka lukemista

0

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman ”korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut” -työryhmän raportista SAMOK pitää raporttia ansiokkaana selvityksenä kansainvälisen opiskelija- ja tutkija-asumisen palvelumalleista. Työryhmän raportti on kokonaisuutena hyvin laadittu ja esitetyt toimenpiteet ovat kannatettavia. SAMOK esittää lausunnossaan joitakin huomioita, joita työryhmän esityksessä ei ole tuotu esiin. Voimakkaasti lisääntyneen korkeakoulujen kansainvälistymisen myötä on ilmaantunut erityyppisiä ongelmia opiskelijoiden ja […]

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry on täysin samaa mieltä opetusministeri Virkkusen kanssa siitä, että korkeakoulutuksen tulee säilyä maksuttomana. SAMOK on syvästi hämmentynyt siitä, että ministeriöiden virkamiehet vastoin poliitikkojen selkeää mielipidettä tuovat yhä uudelleen koulutuksen maksullisuuden esiin. Poliitikkojen tulisi ohjata ministeriöiden valmistelutyötä hallitusohjelmatavoitteiden mukaisesti.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää työryhmämuistiota pääasiallisesti hyvinä ja tehtyjä esityksiä perusteltuina. Opintotukijärjestelmä vaatii nykyaikaistamista ja esitetyissä ehdotuksissa on tähän hyviä elementtejä. Olisi ehkä hyvä myös pohtia koko opintotukilainsäädännön uudelleen kirjoittamista. Nykyinen opintotukilaki on lukuisten  lakimuutosten takia sekava ja vaikeasti hahmotettava. Valitettavasti työryhmämuistioon ei  ole  saatu valmiiksi kaikkia korkeakouluopiskelijoiden opintotuen kehittämisehdotuksia. Näin ollen kokonaisuuden arvioiminen on varsin haasteellista. Jos esityksessä olisi mukana esimerkiksi  johtoryhmän pohtima  20 […]

Jatka lukemista