0

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) julkaisi eilen raportin “Parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat”. Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK pitää ehdotettua valintajärjestelmää yksipuolisena ja ehdottaa hakijoiden erilaiset taustat paremmin huomioivaa järjestelmää.

VATT:n raportin perusteella saa käsityksen korkeakouluhakujen rajoittuvan vain ylioppilastutkintotodistuksen suorittaneisiin hakijoihin. Tämä ei pidä paikkaansa. SAMOK haluaa muistuttaa, että vuonna 2015 aloittaneista ammattikorkeakouluopiskelijoista noin 40 %:lla oli suoritettuna ammatillinen perustutkinto. Tämä on noin 20% kaikista korkeakouluopinnot kyseisenä vuonna aloittaneista. SAMOK pitää ehdottoman tärkeänä, että ammatillisen koulutuksen saaneet hakijat ovat jatkossakin samalla viivalla lukiokoulutuksen saaneiden kanssa.

Ammatillisen koulutuksen huomioimisen lisäksi SAMOK on huolissaan raportissa esitetystä valintakokeiden tiputtamisesta kokonaan pois hakujärjestelmästä. “Eikö olisi kuitenkin oikeudenmukaista antaa myös yläkoulussa tai toisella asteella hieman heikommin menestyneelle opiskelijalle tilaisuus näyttää kyntensä valintakoetilaisuudessa? Luopumalla opiskelijan mahdollisuudesta vaikuttaa oman asemansa parantamiseen valintatilanteessa toisen asteen jälkeen, lisätään sosiaalista eriarvoistumista ja voidaan joutua tilanteeseen missä alalle sopiva hakija ei saa opiskelupaikkaa lainkaan”, ihmettelee SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä.

Raportista nousseiden huolien lisäksi on syytä todeta tutkimuksen sisältävän myös paljon positiivisia piirteitä. SAMOK kannattaa lämpimästi järjestelmää, jossa hakijan on helppoa asettaa hakutoivomukset mieluisimpaan järjestykseen ilman turhaa taktikointia. Taktikointi aiheuttaa turhaa stressiä ja muokkaa hakujärjestelmää epäoikeudenmukaisempaan suuntaan. Lisäksi Suomen opiskelijakuntien liitto kannattaa ajatusta korkeakoulussa tapahtuvien siirtymien helpottamiseksi, joiden ansiosta opiskelijan olisi entistä helpompi opiskella innostava tutkinto.

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK uudistaisi opiskelijavalintoja ehdotetun yksipuolisen valintatavan sijasta entistä monipuolisemmaksi. Ehdotetut valintaväylät on esitelty liitteessä.

Lisätietoja:
Vellu Taskila, koulutuspoliittinen asiantuntija, vellu.taskila@samok.fi, 050 389 1013
Jaakko Lehtonen, hallituksen jäsen, jaakko.lehtonen@samok.fi, 050 389 1004

 

Liite: SAMOKin esittämät valintaväylät korkeakouluille:

 • Valintaväylä 1, Pelkkä valintakoe:

  • Myös pelkällä valintakokeella tulee olla mahdollista saavuttaa opiskelupaikka. Valintakoetta on kuitenkin uudistettava. Nykymuotoinen “pänttäyskoe” ei palvele opiskelijaa, saati yhteiskuntaa.

  • Valintakoevalinnan tavoitteeksi tulee asettaa se, että valintakoe mittaa entistä paremmin hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle. Painotus tulee siirtää pois ennakkomateriaaleista tiedon omaksumiseen ja soveltamiseen. Myös hakijan yleistietoa hakualasta voi testata, sillä se toimii kiinnostuksen ja motivaation mittarina.

  • Korkeakoulujen tulee siirtyä yhteisvalintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla valintakokeella tulee pystyä pyrkimään useampaan hakukohteeseen ja että kokeen voi suorittaa joustavasti lähimmässä korkeakoulussa..

  • Digitaalisia ratkaisuja tulee hyödyntää valintakokeessa entistä paremmin. Valintakokeiden esivalinta ja varsinainen pääsykoe tulee voida suorittaa sähköisesti. Sähköisessä valintakokeessa hakija voi suorittaa kokeen joko kotoa käsin, tai vaihtoehtoisesti lähimmästä toisen asteen oppilaitoksesta käsin.

 • Valintaväylä 2, Valintakoe + todistusvalinta

  • Jokainen hakija suorittaa valintakokeen, jonka lisäksi huomioidaan toisen asteen todistus, ylioppilastutkinto tai muutoin hankittu osaaminen.

  • Valintakoe on sama kuin valintaväylässä yksi.

  • SAMOK pitää tärkeänä, että ammatillinen toisen asteen tutkinto ja ylioppilastutkinto/lukion päättötodistus huomioidaan saman arvoisina valinnassa, siten että lukiosta ja ammattikoulusta hakevat ovat yhdenvertaisessa asemassa.

  • Toisen asteen todistuksen ohella pidämme tärkeänä, että hakija voi osoittaa osaamisensa myös muutoin hankitulla osaamisella. Tätä osaamista voi olla esimerkiksi aikaisemman työpaikan kautta saatu osaaminen.

 • Valintaväylä 3, Opintoputki

  • Toiselta asteelta tulee luoda suora polku korkea-asteen opintoihin.

  • SAMOKin ajatuksena on tarjota ammattikoulussa ja lukiossa halukkaille opiskelijoille mahdollisuus jo toisen asteen opintojen aikana opiskella esimerkiksi 30 opintopisteen kokonaisuus korkea-asteelta opiskelijaa kiinnostavalta alalta.

  • Opiskelijan opiskeltua 30 opintopisteen verran esimerkiksi ammattikorkeakoulun tradenomin tutkintoa riittävin arvosanoin opiskelija lunastaa automaattisesti paikan kyseisen alan opiskelijaksi ilman pääsykoetta tai muuta valintatapaa.

  • Tällä valintaväylällä yhteiskunta voi saavuttaa merkittäviä säästöjä opintoaikojen nopeutumisen kautta, sillä opiskelijalla on jo korkeakouluun tultaessa valmiina suoritettuna 30 opintopistettä ja hän pääsee jatkamaan opintoja melkein puolen vuoden opintojen kohdalta